அதிகாரம்: பொருள்செயல்வகை
Way of Accumulating Wealth - Porulseyalvakai
குறள் இயல்: கூழியல்
Way of Making Wealth - Koozhiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:751 பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
பொருளல்லது இல்லை பொருள்.

Nothing exists save wealth, that can Change man of nought to worthy man.
குறள்:752 இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு.

Those who have nought all will despise; All raise the wealthy to the skies.
குறள்:753 பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய தேயத்துச் சென்று.

Wealth, the lamp unfailing, speeds to every land, Dispersing darkness at its lord's command.
குறள்:754 அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
தீதின்றி வந்த பொருள்.

Their wealth, who blameless means can use aright, Is source of virtue and of choice delight.
குறள்:755 அருளொடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்
புல்லார் புரள விடல்.

Wealth gained by loss of love and grace, Let man cast off from his embrace.
குறள்:756 உறுபொருளும் உல்கு பொருளும்தன் ஒன்னார்த்
தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்.

Wealth that falls to him as heir, wealth from the kingdom's dues, The spoils of slaughtered foes; these are the royal revenues.
குறள்:757 அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும்
செல்வச் செவிலியால் உண்டு.

'Tis love that kindliness as offspring bears: And wealth as bounteous nurse the infant rears.
குறள்:758 குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்று
உண்டாகச் செய்வான் வினை.

As one to view the strife of elephants who takes his stand, On hill he's climbed, is he who works with money in his hand.
குறள்:759 செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும்
எஃகதனிற் கூரிய தில்.

Make money! Foeman's insolence o'ergrown To lop away no keener steel is known.
குறள்:760 ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண்பொருள்
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு.

Who plenteous store of glorious wealth have gained, By them the other two are easily obtained.