அதிகாரம்: வாய்மை
Veracity - Vaaimai
குறள் இயல்: துறவறவியல்
Ascetic Virtue - Thuravaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:291 வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
தீமை இலாத சொலல்.

You ask, in lips of men what 'truth' may be; 'Tis speech from every taint of evil free.
குறள்:292 பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கும் எனின்.

Falsehood may take the place of truthful word, If blessing, free from fault, it can afford.
குறள்:293 தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும்.

Speak not a word which false thy own heart knows Self-kindled fire within the false one's spirit glows.
குறள்:294 உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்.

True to his inmost soul who lives,- enshrined He lives in souls of all mankind.
குறள்:295 மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
தானஞ்செய் வாரின் தலை.

Greater is he who speaks the truth with full consenting mind. Than men whose lives have penitence and charity combined.
குறள்:296 பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை எய்யாமை
எல்லா அறமுந் தரும்.

No praise like that of words from falsehood free; This every virtue yields spontaneously.
குறள்:297 பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று.

If all your life be utter truth, the truth alone, 'Tis well, though other virtuous acts be left undone.
குறள்:298 புறள்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை
வாய்மையால் காணப் படும்.

Outward purity the water will bestow; Inward purity from truth alone will flow.
குறள்:299 எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
பொய்யா விளக்கே விளக்கு.

Every lamp is not a lamp in wise men's sight; That's the lamp with truth's pure radiance bright.
குறள்:300 யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்தொன்றும்
வாய்மையின் நல்ல பிற.

Of all good things we've scanned with studious care, There's nought that can with truthfulness compare.