அதிகாரம்: மடியின்மை
Unsluggishness - Matiyinmai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:601 குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்
மாசூர மாய்ந்து கெடும்.

Of household dignity the lustre beaming bright, Flickers and dies when sluggish foulness dims its light.
குறள்:602 மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவர்.

Let indolence, the death of effort, die, If you'd uphold your household's dignity.
குறள்:603 மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
குடிமடியும் தன்னினும் முந்து.

Who fosters indolence within his breast, the silly elf! The house from which he springs shall perish ere himself.
குறள்:604 குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு.

His family decays, and faults unheeded thrive, Who, sunk in sloth, for noble objects doth not strive.
குறள்:605 நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
கெடுநீரார் காமக் கலன்.

Delay, oblivion, sloth, and sleep: these four Are pleasure-boat to bear the doomed to ruin's shore.
குறள்:606 படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார்
மாண்பயன் எய்தல் அரிது.

Though lords of earth unearned possessions gain, The slothful ones no yield of good obtain.
குறள்:607 இடிபுரிந்து எள்ளுஞ்சொல் கேட்பர் மடிபுரிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்.

Who hug their sloth, nor noble works attempt, Shall bear reproofs and words of just contempt.
குறள்:608 மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு
அடிமை புகுத்தி விடும்.

If sloth a dwelling find mid noble family, Bondsmen to them that hate them shall they be.
குறள்:609 குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்.

Who changes slothful habits saves Himself from all that household rule depraves.
குறள்:610 மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான்
தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு.

The king whose life from sluggishness is rid, Shall rule o'er all by foot of mighty god bestrid.