அதிகாரம்: பண்புடைமை
Courtesy - Panputaimai
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:999

நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன்று இருள்.


குறள் விளக்கம்
பிறரோடு கலந்து பழகி மகிழ முடியாதவர்க்கு, மிகப் பெரிய இந்த உலகம் ஒளியுள்ள பகற் காலத்திலும் இருளில் கிடப்பதாம்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு - பண்பின்மையான் ஒருவரோடு கலந்து உள்மகிழ்தல் மாட்டாதார்க்கு; மாயிரு ஞாலம் பகலும் இருட்பாற் பட்டன்று - மிகவும் பெரிய ஞாலம் இருளில்லாத பகற்பொழுதினும் இருளின்கண் கிடந்ததாம். (எல்லாரோடும் கலந்தறியப் பெறாமையின் பண்பிலார்க்கு உலகியல் தெரியாது என்பார், 'உலகம் இருளின்கண் பட்டது' என்றார். 'பாழ்பட்டன்று இருள்' என்று பாடம் ஓதி, 'இருள் நீங்கிற்றன்று' என்று உரைப்பாரும் உளர்.)

TRANSLITERATION:
Nakalvallar Allaarkku Maayiru Gnaalam Pakalumpaar Pattandru Irul

TRANSLATION:
To him who knows not how to smile in kindly mirth, Darkness in daytime broods o'er all the vast and mighty earth.

MEANING IN ENGLISH:
To those who cannot rejoice, the wide world is buried darkness even in (broad) day light
பண்புடைமை - MORE KURAL..
குறள்:991 எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.

Who easy access give to every man, they say, Of kindly courtesy will learn with ease the way.
குறள்:992 அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.

Benevolence and high born dignity, These two are beaten paths of courtesy.
குறள்:993 உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு.

Men are not one because their members seem alike to outward view; Similitude of kindred quality makes likeness true.
குறள்:995 நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
பண்புள பாடறிவார் மாட்டு.

Contempt is evil though in sport. They who man's nature know, E'en in their wrath, a courteous mind will show.
குறள்:996 பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்.

The world abides; for 'worthy' men its weight sustain. Were it not so, 'twould fall to dust again.
குறள்:997 அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.

Though sharp their wit as file, as blocks they must remain, Whose souls are void of 'courtesy humane'.
குறள்:998 நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும்
பண்பாற்றார் ஆதல் கடை.

Though men with all unfriendly acts and wrongs assail, 'Tis uttermost disgrace in 'courtesy' to fail.
குறள்:999 நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன்று இருள்.

To him who knows not how to smile in kindly mirth, Darkness in daytime broods o'er all the vast and mighty earth.
குறள்:1000 பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்
கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று.

Like sweet milk soured because in filthy vessel poured, Is ample wealth in churlish man's unopened coffers stored.