அதிகாரம்: பண்புடைமை
Courtesy - Panputaimai
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:992

அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.


குறள் விளக்கம்
அன்புடையவராக இருத்தல், உயர்ந்த குடியில் பிறந்த தன்மை அமைந்திருத்தல் ஆகிய இவ் விரண்டும் பண்பு உடையவராக வாழும் நல்வழியாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும் - பிறர் மேல் அன்பு உடையனாதலும் உலகத்தோடு அமைந்த குடியின்கண் பிறத்தலும் ஆகிய இவ்விரண்டும்; பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு - ஒருவனுக்குப் பண்பு உடைமை என்று உலகத்தார் சொல்லும் நன்னெறி. (அமைதல் - ஒத்து வருதல். 'குடிப்பிறத்தல்' என்றது பிறந்தார் செயலை. தனித்த வழி ஆகாது இரண்டும் கூடிய வழியே ஆவதென்பது தோன்ற, முற்றும்மை கொடுத்தார். காரணங்கள் காரியமாக உபசரிக்கப்பட்டன. இவை இரண்டு பாட்டானும் பண்பு உடையார் ஆதற் காரணம் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Anputaimai Aandra Kutippiraththal Ivvirantum Panputaimai Ennum Vazhakku

TRANSLATION:
Benevolence and high born dignity, These two are beaten paths of courtesy.

MEANING IN ENGLISH:
Affectionateness and birth in a good family, these two constitute what is called a proper behaviour to all.
பண்புடைமை - MORE KURAL..
குறள்:991 எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.

Who easy access give to every man, they say, Of kindly courtesy will learn with ease the way.
குறள்:992 அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.

Benevolence and high born dignity, These two are beaten paths of courtesy.
குறள்:993 உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு.

Men are not one because their members seem alike to outward view; Similitude of kindred quality makes likeness true.
குறள்:994 நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
பண்புபா ராட்டும் உலகு.

Of men of fruitful life, who kindly benefits dispense, The world unites to praise the 'noble excellence'
குறள்:995 நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
பண்புள பாடறிவார் மாட்டு.

Contempt is evil though in sport. They who man's nature know, E'en in their wrath, a courteous mind will show.
குறள்:996 பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்.

The world abides; for 'worthy' men its weight sustain. Were it not so, 'twould fall to dust again.
குறள்:997 அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.

Though sharp their wit as file, as blocks they must remain, Whose souls are void of 'courtesy humane'.
குறள்:998 நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும்
பண்பாற்றார் ஆதல் கடை.

Though men with all unfriendly acts and wrongs assail, 'Tis uttermost disgrace in 'courtesy' to fail.
குறள்:999 நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன்று இருள்.

To him who knows not how to smile in kindly mirth, Darkness in daytime broods o'er all the vast and mighty earth.
குறள்:1000 பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்
கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று.

Like sweet milk soured because in filthy vessel poured, Is ample wealth in churlish man's unopened coffers stored.