அதிகாரம்: பெருமை
Greatness - Perumai
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:978

பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து.


குறள் விளக்கம்
பெருமைப் பண்பு எக்காலத்திலும் பணிந்து நடக்கும், ஆனால் சிறுமையோ தன்னைத் தானே வியந்துப் பாராட்டிக் கொள்ளும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பெருமை என்றும் பணியும் - பெருமையுடையார் அச்சிறப்பு உண்டாய ஞான்றும் தருக்கின்றி அமைந்தொழுகுவர்; சிறுமை (என்றும்) தன்னை வியந்து அணியும் - மற்றைச் சிறுமையுடையார் அஃதில்லாத ஞான்றும் தம்மை வியந்து புனையா நிற்பர். (பொருளின் தொழில்கள் பண்பின்மேல் ஏற்றப்பட்டன. இஃது 'அற்றம் மறைக்கும் பெருமை'(குறள் 980) என்புழியும் ஒக்கும். 'என்றும்' என்பது பின்னும் வந்து இயைந்தது. ஆம் என்பன இரண்டும் அசை. புனைதல் - பிறரின் தமக்கு ஓர் மிகுதியை ஏற்றுக்கோடல். இதற்கு, 'உயர்ந்தார் தாழ்வார்; தாழ்ந்தார் உயர்வார், இஃதொரு விரோதம் இருந்தவாறு என்?' என உலகியலை வியந்து கூறிற்று ஆக்குவாரும் உளர்.)

TRANSLITERATION:
Paniyumaam Endrum Perumai Sirumai Aniyumaam Thannai Viyandhu

TRANSLATION:
Greatness humbly bends, but littleness always Spreads out its plumes, and loads itself with prais

MEANING IN ENGLISH:
The great will always humble himself; but the mean will exalt himself in self-admiration.
பெருமை - MORE KURAL..
குறள்:971 ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளிஒருவற்கு
அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்.

The light of life is mental energy; disgrace is his Who says, 'I 'ill lead a happy life devoid of this.'
குறள்:972 பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.

All men that live are one in circumstances of birth; Diversities of works give each his special worth.
குறள்:974 ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு.

Like single-hearted women, greatness too, Exists while to itself is true.
குறள்:975 பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை உடைய செயல்.

The man endowed with greatness true, Rare deeds in perfect wise will do.
குறள்:976 சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப் பேணிக்
கொள் வேம் என்னும் நோக்கு.

'As votaries of the truly great we will ourselves enroll,' Is thought that enters not the mind of men of little soul.
குறள்:977 இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான்
சீரல் லவர்கண் படின்.

Whene'er distinction lights on some unworthy head, Then deeds of haughty insolence are bred.
குறள்:978 பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து.

Greatness humbly bends, but littleness always Spreads out its plumes, and loads itself with prais
குறள்:979 பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.

Greatness is absence of conceit; meanness, we deem, Riding on car of vanity supreme.
குறள்:980 அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறி விடும்.

Greatness will hide a neighbour's shame; Meanness his faults to all the world proclaim.