அதிகாரம்: இனியவைகூறல்
The Utterance of Pleasant Words - Iniyavaikooral
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:96

அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்.


குறள் விளக்கம்
பிறர்க்கு நன்மையானவற்றை நாடி இனிமை உடையச் சொற்களைச் சொல்லின், பாவங்கள் தேய்ந்து குறைய அறம் வளர்ந்து பெருகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
நல்லவை நாடி இனிய சொலின் - பொருளால் பிறர்க்கு நன்மை பயக்கும் சொற்களை மனத்தான் ஆராய்ந்து இனியவாக ஒருவன் சொல்லுமாயின்; அல்லவை தேய அறம் பெருகும் - அவனுக்குப் பாவங்கள் தேய அறம் வளரும். (தேய்தல் : தன் பகை ஆகிய அறம் வளர்தலின் தனக்கு நிலையின்றி மெலிதல். "தவத்தின்முன் நில்லாதாம் பாவம்" (நாலடி.51) என்பதூஉம் இப்பொருட்டு. நல்லவை நாடிச் சொல்லுங்காலும் கடியவாகச் சொல்லின், அறன் ஆகாது என்பதாம். இதனான் மறுமைப்பயன் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Allavai Theya Aramperukum Nallavai Naati Iniya Solin

TRANSLATION:
Who seeks out good, words from his lips of sweetness flow; In him the power of vice declines, and virtues grow.

MEANING IN ENGLISH:
If a man, while seeking to speak usefully, speaks also sweetly, his sins will diminish and his virtue increase.
இனியவைகூறல் - MORE KURAL..
குறள்:91 இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறுஇலவாம்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.

Pleasant words are words with all pervading love that burn; Words from his guileless mouth who can the very truth discern.
குறள்:92 அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
இன்சொலன் ஆகப் பெறின்.

A pleasant word with beaming smile,s preferred, Even to gifts with liberal heart conferred.
குறள்:94 துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு.

The men of pleasant speech that gladness breathe around, Through indigence shall never sorrow's prey be found.
குறள்:95 பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற.

Humility with pleasant speech to man on earth, Is choice adornment; all besides is nothing worth.
குறள்:96 அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்.

Who seeks out good, words from his lips of sweetness flow; In him the power of vice declines, and virtues grow.
குறள்:97 நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்.

The words of sterling sense, to rule of right that strict adhere, To virtuous action prompting, blessings yield in every sphere.
குறள்:98 சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பம் தரும்.

Sweet kindly words, from meanness free, delight of heart, In world to come and in this world impart.
குறள்:99 இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது.

Who sees the pleasure kindly speech affords, Why makes he use of harsh, repellant words?.
குறள்:100 இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.

When pleasant words are easy, bitter words to use, Is, leaving sweet ripe fruit, the sour unripe to choose.