அதிகாரம்: குடிமை
Nobility - Kutimai
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:958

நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்
குலத்தின்கண் ஐயப் படும்.


குறள் விளக்கம்
ஒருவனுடைய நல்லப் பண்புகளுக்கிடையில் அன்பற்றத் தன்மைக் காணப்பட்டால், அவனை அவனுடைய குடிப் பிறப்பு பற்றி ஐயப்பட நேரும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
நலத்தின்கண் நார் இன்மை தோன்றின் - குலநலமுடையனாய் வருகின்றவன்கண்ணே ஈரம் இன்மை உளதாமாயின்; அவனைக் குலத்தின்கண் ஐயப்படும் - அவனை அக்குலப்பிறப்பின் கண்ணே ஐயப்படும் உலகம். (நலமும் குலமும், ஆகுபெயர். நாரின்மையால் கொடாமையும் கடுஞ்சொல்லும் முதலிய கூறப்பட்டன. 'தோன்றின்' என்பது தோன்றாமை விளக்கி நின்றது. நலனுடையனாய் வருதலினிடையே இவை தோன்றலின், உள்ளது ஐயமாயிற்று. உலகம் என்பது அவாய் நிலையான் வந்தது. ஐயப்படல் என்பது பாடமாயின், ஐயப்படுக என விதியாக்கி உரைக்க. இவை இரண்டு பாட்டானும் வேறுபட்ட வழிப்படும் இழுக்குக் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Nalaththinkan Naarinmai Thondrin Avanaik Kulaththinkan Aiyap Patum

TRANSLATION:
If lack of love appear in those who bear some goodly name, 'Twill make men doubt the ancestry they claim

MEANING IN ENGLISH:
If one of a good family betrays want of affection, his descent from it will be called in question.
குடிமை - MORE KURAL..
குறள்:951 இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை இயல்பாகச்
செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு.

Save in the scions of a noble house, you never find Instinctive sense of right and virtuous shame combined.
குறள்:952 ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம் மூன்றும்
இழுக்கார் குடிப்பிறந் தார்.

In these three things the men of noble birth fail not: In virtuous deed and truthful word, and chastened thought.
குறள்:954 அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்
குன்றுவ செய்தல் இலர்.

Millions on millions piled would never win The men of noble race to soul-degrading sin.
குறள்:955 வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி
பண்பில் தலைப்பிரிதல் இன்று.

Though stores for charity should fail within, the ancient race Will never lose its old ancestral grace.
குறள்:956 சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற
குலம்பற்றி வாழ்தும்என் பார்.

Whose minds are set to live as fits their sire's unspotted fame, Stooping to low deceit, commit no deeds that gender shame.
குறள்:957 குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து.

The faults of men of noble race are seen by every eye, As spots on her bright orb that walks sublime the evening sky.
குறள்:958 நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்
குலத்தின்கண் ஐயப் படும்.

If lack of love appear in those who bear some goodly name, 'Twill make men doubt the ancestry they claim
குறள்:959 நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும் காட்டும்
குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் சொல்.

Of soil the plants that spring thereout will show the worth: The words they speak declare the men of noble birth.
குறள்:960 நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம்
வேண்டின் வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு.

Who seek for good the grace of virtuous shame must know; Who seek for noble name to all must reverence show.