அதிகாரம்: இனியவைகூறல்
The Utterance of Pleasant Words - Iniyavaikooral
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:94

துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு.


குறள் விளக்கம்
யாரிடத்திலும் இன்புறத்தக்க இன்சொல் வழங்குவோர்க்குத் துன்பத்தை மிகுதிபடுத்தும் வறுமை என்பது இல்லையாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
யார்மாட்டும் இன்புஉறூஉம் இன்சொலவர்க்கு - எல்லார் மாட்டும் இன்பத்தை மிகுவிக்கும் இன்சொல்லை உடையார்க்கு; துன்பு உறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் - துன்பத்தை மிகுவிக்கும் நல்குரவு இல்லையாம். (நா முதலிய பொறிகள் சுவை முதலிய புலன்களை நுகராமை உடைமையின், 'துவ்வாமை' என்றார். 'யார் மாட்டும் இன்புஉறூஉம் இன்சொலவர்க்குப் பகையும் நொதுமலும் இன்றி உள்ளது நட்பேஆம், ஆகவே அவர் எல்லாச் செல்வமும் எய்துவர்' என்பது கருத்து.)

TRANSLITERATION:
Thunpurooum Thuvvaamai Illaakum Yaarmaattum Inpurooum Inso Lavarkku

TRANSLATION:
The men of pleasant speech that gladness breathe around, Through indigence shall never sorrow's prey be found.

MEANING IN ENGLISH:
Sorrow-increasing poverty shall not come upon those who use towards all, pleasure-increasing sweetness of speech.
இனியவைகூறல் - MORE KURAL..
குறள்:92 அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
இன்சொலன் ஆகப் பெறின்.

A pleasant word with beaming smile,s preferred, Even to gifts with liberal heart conferred.
குறள்:93 முகத்தான் அமர்ந்து இனிதுநோக்கி அகத்தானாம்
இன்சொ லினதே அறம்.

With brightly beaming smile, and kindly light of loving eye, And heart sincere, to utter pleasant words is charity.
குறள்:94 துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு.

The men of pleasant speech that gladness breathe around, Through indigence shall never sorrow's prey be found.
குறள்:95 பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற.

Humility with pleasant speech to man on earth, Is choice adornment; all besides is nothing worth.
குறள்:96 அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்.

Who seeks out good, words from his lips of sweetness flow; In him the power of vice declines, and virtues grow.
குறள்:97 நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்.

The words of sterling sense, to rule of right that strict adhere, To virtuous action prompting, blessings yield in every sphere.
குறள்:98 சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பம் தரும்.

Sweet kindly words, from meanness free, delight of heart, In world to come and in this world impart.
குறள்:99 இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது.

Who sees the pleasure kindly speech affords, Why makes he use of harsh, repellant words?.
குறள்:100 இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.

When pleasant words are easy, bitter words to use, Is, leaving sweet ripe fruit, the sour unripe to choose.