அதிகாரம்: சூது
Gambling - Soodhu
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:934

சிறுமை பலசெய்து சீரழக்கும் சூதின்
வறுமை தருவதொன்று இல்.


குறள் விளக்கம்
ஒருவனுக்குத் துன்பம் பலவற்றையும் உண்டாக்கி அவனுடைய புகழைக் கெடுக்கின்ற சூதைபோல் வறுமை தருவது வேறொன்றும் இல்லை.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
சிறுமை பல செய்து சீர் அழிக்கும் சூதின் - தன்னை விழைந்தார்க்கு முன்இல்லாத துன்பங்கள் பலவற்றையும் விளைத்து உள்ள புகழையும் கெடுக்கும் சூதுபோல்; வறுமை தருவது ஒன்று இல் - நல்குரவினைக் கொடுக்க வல்லது பிறிதொன்று இல்லை.(அத்துன்பங்கள் முன்னர்க் கூறுப. நல்வினைகளையும் நல்லினத்தையும் நீக்கித் தீவினைகளையும் தீயினத்தையும்கூட்டுதலால், 'சீர் அழிக்கும்' என்றார். வறுமைக்கு எல்லையாவர் என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Sirumai Palaseydhu Seerazhikkum Soodhin Varumai Tharuvadhondru Il

TRANSLATION:
Gaming brings many woes, and ruins fair renown; Nothing to want brings men so surely down.

MEANING IN ENGLISH:
Gaming brings many woes, and ruins fair renown; Nothing to want brings men so surely down.There is nothing else that brings (us) poverty like gambling which causes many a misery and destroys (one's) reputation.
சூது - MORE KURAL..
குறள்:931 வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி அற்று.

Seek not the gamester's play; though you should win, Your gain is as the baited hook the fish takes in.
குறள்:932 ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல்
நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு.

Is there for gamblers, too, that gaining one a hundred lose, some way That they may good obtain, and see a prosperous day?.
குறள்:933 உருளாயம் ஓவாது கூறின் பொருளாயம்
போஒய்ப் புறமே படும்.

If prince unceasing speak of nought but play, Treasure and revenue will pass from him away.
குறள்:934 சிறுமை பலசெய்து சீரழக்கும் சூதின்
வறுமை தருவதொன்று இல்.

Gaming brings many woes, and ruins fair renown; Nothing to want brings men so surely down.
குறள்:935 கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகி யார்.

The dice, and gaming-hall, and gamester's art, they eager sought, Thirsting for gain- the men in other days who came to nought.
குறள்:936 அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ தென்னும்
முகடியான் மூடப்பட் டார்.

Gambling's Misfortune's other name: o'er whom she casts her veil, They suffer grievous want, and sorrows sore bewail.
குறள்:937 பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
கழகத்துக் காலை புகின்.

Ancestral wealth and noble fame to ruin haste, If men in gambler's halls their precious moments waste.
குறள்:938 பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்து
அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது.

Gambling wastes wealth, to falsehood bends the soul: it drives away All grace, and leaves the man to utter misery a prey.
குறள்:939 உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று ஐந்தும்
அடையாவாம் ஆயங் கொளின்.

Clothes, wealth, food, praise, and learning, all depart From him on gambler's gain who sets his heart.
குறள்:940 இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல் துன்பம்
உழத்தொறூஉம் காதற்று உயிர்.

Howe'er he lose, the gambler's heart is ever in the play; E'en so the soul, despite its griefs, would live on earth alway.