அதிகாரம்: கள்ளுண்ணாமை
Not Drinking Palm-Wine - Kallunnaamai
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:922

உண்ணற்க கள்ளை உணில்உண்க சான்றோரான்
எண்ணப் படவேண்டா தார்.


குறள் விளக்கம்
கள்ளை உண்ணக் கூடாது, சான்றோரால் நன்கு எண்ணப்படுவதை விரும்பாதவர் கள்ளை உண்ண வேண்டுமானால் உண்ணலாம்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
கள்ளை உண்ணற்க - அறிவுடையராயினார் அஃதிலராதற்கு ஏதுவாய கள்ளினை உண்ணாதொழிக; உணில் சான்றோரான் எண்ணப்பட வேண்டாதார் உண்க - அன்றியே உண்ணல் வேண்டுவார் உளராயின், நல்லோரால் எண்ணப்படுதலை வேண்டாதார் உண்க. (பெறுதற்கரிய அறிவைப் பெற்று வைத்தும் கள்ளான் அழித்துக் கொள்வாரை, இயல்பாகவே அஃது இல்லாத விலங்குகளுடனும் எண்ணாராகலின் 'சான்றோரான் எண்ணப்பட வேண்டாதார் உண்க' என்றார்.)'

TRANSLITERATION:
Unnarka Kallai Unilunka Saandroraan Ennap Pataventaa Thaar

TRANSLATION:
Drink not inebriating draught. Let him count well the cost. Who drinks, by drinking, all good men's esteem is lost.

MEANING IN ENGLISH:
Let no liquor be drunk; if it is desired, let it be drunk by those who care not for esteem of the great.
கள்ளுண்ணாமை - MORE KURAL..
குறள்:921 உட்கப் படாஅர் ஒளியிழப்பர் எஞ்ஞான்றும்
கட்காதல் கொண்டொழுகு வார்.

Who love the palm's intoxicating juice, each day, No rev'rence they command, their glory fades away.
குறள்:922 உண்ணற்க கள்ளை உணில்உண்க சான்றோரான்
எண்ணப் படவேண்டா தார்.

Drink not inebriating draught. Let him count well the cost. Who drinks, by drinking, all good men's esteem is lost.
குறள்:923 ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என்மற்றுச்
சான்றோர் முகத்துக் களி.

The drunkard's joy is sorrow to his mother's eyes; What must it be in presence of the truly wise?.
குறள்:924 நாண்என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள்ளென்னும்
பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு.

Shame, goodly maid, will turn her back for aye on them Who sin the drunkard's grievous sin, that all condemn
குறள்:925 கையறி யாமை உடைத்தே பொருள்கொடுத்து
மெய்யறி யாமை கொளல்.

With gift of goods who self-oblivion buys, Is ignorant of all that man should prize.
குறள்:926 துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் எஞ்ஞான்றும்
நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர்.

Sleepers are as the dead, no otherwise they seem; Who drink intoxicating draughts, they poison quaff, we deem.
குறள்:927 உள்ளொற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும்
கள்ளொற்றிக் கண்சாய் பவர்

Who turn aside to drink, and droop their heavy eye, Shall be their townsmen's jest, when they the fault espy.
குறள்:928 களித்தறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும்.

No more in secret drink, and then deny thy hidden fraud; What in thy mind lies hid shall soon be known abroad.
குறள்:929 களித்தானைக் காரணம் காட்டுதல் கீழ்நீர்க்
குளித்தானைத் தீத்துரீஇ அற்று.

Like him who, lamp in hand, would seek one sunk beneath the wave. Is he who strives to sober drunken man with reasonings grave.
குறள்:930 கள்ளுண்ணாப் போழ்திற் களித்தானைக் காணுங்கால்
உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு.

When one, in sober interval, a drunken man espies, Does he not think, 'Such is my folly in my revelries'?.