அதிகாரம்: பெரியாரைப் பிழையாமை
Not Offending the Greatc - Periyaaraip Pizhaiyaamai
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:897

வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்
தகைமாண்ட தக்கார் செறின்.


குறள் விளக்கம்
தகுதியால் சிறப்புற்ற பெரியவர் ஒருவனை வெகுண்டால் அவனுக்கு பலவகையால் மாண்புற்ற வாழ்க்கையும் பெரும் பொருளும் இருந்தும் என்ன பயன்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
தகை மாண்ட தக்கார் செறின் - சாப அருள்கட்கு ஏது ஆய பெருமை மாட்சிமைப்பட்ட அருந்தவர் அரசனை வெகுள்வராயின்; வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான் பொருளும் என்னாம் - உறுப்பழகு பெற்ற அவன் அரசாட்சியும் ஈட்டி வைத்த பெரும் பொருளும் என் பட்டுவிடும்? (உறுப்பு - அமைச்சு, நாடு, அரண், படை என இவை. 'செறின்' என்பது அவர் செறாமை தோன்ற நின்றது இவ்வெச்சத்தான். முன் வருவனவற்றிற்கும் இஃது ஒக்கும். அரசர் தம் செல்வக்களிப்பான் அருந்தவர் மாட்டுப் பிழை செய்வாராயின், அச்செல்வம் அவர் வெகுளித்தீயான் ஒரு கணத்துள்ளே வெந்துவிடும் என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Vakaimaanta Vaazhkkaiyum Vaanporulum Ennaam Thakaimaanta Thakkaar Serin

TRANSLATION:
Though every royal gift, and stores of wealth your life should crown, What are they, if the worthy men of mighty virtue frown?.

MEANING IN ENGLISH:
If a king incurs the wrath of the righteous great, what will become of his government with its splendid auxiliaries and (all) its untold wealth ?.
பெரியாரைப் பிழையாமை - MORE KURAL..
குறள்:891 ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார்
போற்றலுள் எல்லாம் தலை.

The chiefest care of those who guard themselves from ill, Is not to slight the powers of those who work their mighty will.
குறள்:893 கெடல்வேண்டின் கேளாது செய்க அடல்வேண்டின்
ஆற்று பவர்கண் இழுக்கு.

Who ruin covet let them shut their ears, and do despite To those who, where they list to ruin have the might.
குறள்:894 கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்கு
ஆற்றாதார் இன்னா செயல்.

When powerless man 'gainst men of power will evil deeds essay, Tis beck'ning with the hand for Death to seize them for its prey.
குறள்:895 யாண்டுச்சென்று யாண்டும் உளராகார் வெந்துப்பின்
வேந்து செறப்பட் டவர்.

Who dare the fiery wrath of monarchs dread, Where'er they flee, are numbered with the dead.
குறள்:896 எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உய்யார்
பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார்.

Though in the conflagration caught, he may escape from thence: He 'scapes not who in life to great ones gives offence.
குறள்:897 வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்
தகைமாண்ட தக்கார் செறின்.

Though every royal gift, and stores of wealth your life should crown, What are they, if the worthy men of mighty virtue frown?.
குறள்:898 குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு
நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து.

If they, whose virtues like a mountain rise, are light esteemed; They die from earth who, with their households, ever-during seemed.
குறள்:899 ஏந்திய கொள்கையார் சீறின் இடைமுரிந்து
வேந்தனும் வேந்து கெடும்.

When blazes forth the wrath of men of lofty fame, Kings even fall from high estate and perish in the flame.
குறள்:900 இறந்தமைந்த சார்புடையர் ஆயினும் உய்யார்
சிறந்தமைந்த சீரார் செறின்.

Though all-surpassing wealth of aid the boast, If men in glorious virtue great are wrath, they're lost.