அதிகாரம்: உட்பகை
Enmity within - Utpakai
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:890

உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
பாம்போடு உடனுறைந் தற்று.


குறள் விளக்கம்
அகத்தில் உடண்பாடு இல்லாதவருடன் குடிவாழும் வாழ்க்கை, ஒரு குடிசையிற் பாம்போடு உடன்வாழ்ந்தாற் போன்றது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை - மனப் பொருத்தம் இல்லாதாரோடு கூட ஒருவன் வாழும் வாழ்க்கை; குடங்கருள் பாம்பொடு உடன் உறைந்தற்று - ஒரு குடிலுள்ளே பாம்போடு கூட உறைந்தாற் போலும். (குடங்கம் என்னும் வடசொல் திரிந்து நின்றது. இடச்சிறுமையானும் பயிற்சியானும் பாம்பாற் கோட்படல் ஒருதலையாம், ஆகவே, அவ்வுவமையால் இறுதி வருதல் ஒருதலை என்பது பெற்றாம். (இதனான், கண்ணோடாதவரைக் கடிக என்பது கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Utampaatu Ilaadhavar Vaazhkkai Kutangarul Paampotu Utanurain Thatru

TRANSLATION:
Domestic life with those who don't agree, Is dwelling in a shed with snake for company.

MEANING IN ENGLISH:
Living with those who do not agree (with one) is like dwelling with a cobra (in the same) hut.
உட்பகை - MORE KURAL..
குறள்:881 நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும்
இன்னாவாம் இன்னா செயின்.

Water and shade, if they unwholesome prove, will bring you pain. And qualities of friends who treacherous act, will be your bane.
குறள்:882 வாள்போல பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு.

Dread not the foes that as drawn swords appear; Friendship of foes, who seem like kinsmen, fear!.
குறள்:883 உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து
மட்பகையின் மாணத் தெறும்.

Of hidden hate beware, and guard thy life; In troublous time 'twill deeper wound than potter's knife.
குறள்:884 மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா
ஏதம் பலவும் தரும்.

If secret enmities arise that minds pervert, Then even kin unkind will work thee grievous hurt.
குறள்:886 ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும்
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது.

If discord finds a place midst those who dwelt at one before, 'Tis ever hard to keep destruction from the door.
குறள்:887 செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும் கூடாதே
உட்பகை உற்ற குடி.

As casket with its cover, though in one they live alway, No union to the house where hate concealed hath sway.
குறள்:888 அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும் உரம்பொருது
உட்பகை உற்ற குடி.

As gold with which the file contends is worn away, So strength of house declines where hate concealed hath sway.
குறள்:889 எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாங் கேடு.

Though slight as shred of 'seasame' seed it be, Destruction lurks in hidden enmity.
குறள்:890 உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
பாம்போடு உடனுறைந் தற்று.

Domestic life with those who don't agree, Is dwelling in a shed with snake for company.