அதிகாரம்: உட்பகை
Enmity within - Utpakai
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:883

உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து
மட்பகையின் மாணத் தெறும்.


குறள் விளக்கம்
உட்பகைக்கு அஞ்சி ஒருவன் தன்னைக் காத்துக்கொள்ள வேண்டும், தளர்ச்சி வந்த போது மட்கலத்தை அறுக்கும் கருவி போல் அந்த உட்பகை தவறாமல் அழிவு செய்யும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
உட்பகை அஞ்சித் தற்காக்க - உட்பகையாயினாரை அஞ்சித் தன்னைக் காத்துக்கொண் டொழுகுக; உலைவிடத்து மட்பகையின் மாணத்தெறும் - அங்ஙனம் ஒழுகாதவழித் தனக்கோர் தளர்ச்சி வந்தவிடத்துக் குயவன் மட்கலத்தை அறுக்கும் கருவி போல, அவர் தப்பாமற் கெடுப்பர். ('காத்தல்' அவர் அணையாமலும் அவர்க்கு உடம்படாமலும் பரிகரித்தல். மண்ணைப் பகுக்கும் கருவி 'மட்பகை' எனப்பட்டது. பகைமை தோன்றாமல் உள்ளாயிருந்தே கீழறுத்தலின்,கெடுதல் தப்பாது என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Utpakai Anjiththar Kaakka Ulaivitaththu Matpakaiyin Maanath Therum

TRANSLATION:
Of hidden hate beware, and guard thy life; In troublous time 'twill deeper wound than potter's knife.

MEANING IN ENGLISH:
Fear internal enmity and guard yourself; (if not) it will destroy (you) in an evil hour, as surely as the tool which cuts the potter's clay.
உட்பகை - MORE KURAL..
குறள்:881 நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும்
இன்னாவாம் இன்னா செயின்.

Water and shade, if they unwholesome prove, will bring you pain. And qualities of friends who treacherous act, will be your bane.
குறள்:882 வாள்போல பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு.

Dread not the foes that as drawn swords appear; Friendship of foes, who seem like kinsmen, fear!.
குறள்:883 உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து
மட்பகையின் மாணத் தெறும்.

Of hidden hate beware, and guard thy life; In troublous time 'twill deeper wound than potter's knife.
குறள்:884 மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா
ஏதம் பலவும் தரும்.

If secret enmities arise that minds pervert, Then even kin unkind will work thee grievous hurt.
குறள்:885 உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான்
ஏதம் பலவும் தரும்.

Amid one's relatives if hidden hath arise, 'Twill hurt inflict in deadly wise.
குறள்:886 ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும்
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது.

If discord finds a place midst those who dwelt at one before, 'Tis ever hard to keep destruction from the door.
குறள்:887 செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும் கூடாதே
உட்பகை உற்ற குடி.

As casket with its cover, though in one they live alway, No union to the house where hate concealed hath sway.
குறள்:888 அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும் உரம்பொருது
உட்பகை உற்ற குடி.

As gold with which the file contends is worn away, So strength of house declines where hate concealed hath sway.
குறள்:889 எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாங் கேடு.

Though slight as shred of 'seasame' seed it be, Destruction lurks in hidden enmity.
குறள்:890 உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
பாம்போடு உடனுறைந் தற்று.

Domestic life with those who don't agree, Is dwelling in a shed with snake for company.