அதிகாரம்: பகைத்திறந்தெரிதல்
Knowing the Quality of Hate - Pakaiththirandheridhal
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:871

பகைஎன்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று.


குறள் விளக்கம்
பகை என்று சொல்லப்படும் பண்பு இல்லாத தீமையை ஒருவன் சிறிதும் பொழுது போக்கும் விளையாட்டாகவும் விரும்புதலாகாது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பகை என்னும் பண்பு இலதனை - பகை என்று சொல்லப்படும் தீமை பயப்பதனை; ஒருவன் நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று - ஒருவன் விளையாட்டின் கண்ணேயாயினும் விரும்புதல் இயற்கைத்தன்று. (மாணாத பகையை ஆக்கிக் கோடல் எவ்வாற்றானும் தீமையே பயத்தலின், 'பண்பிலது' என்றும், அதனை விளையாட்டின்கண் வேண்டினும் செற்றமே விளைந்து மெய்யாம் ஆகலின், 'நகையேயும்' என்றும், வேண்டாமை தொல்லையோரது துணிவு என்பார் நீதி நூல் மேல் வைத்தும் கூறினார். அப்பெயர் அவாய் நிலையான் வந்தது.)

TRANSLITERATION:
Pakaiennum Panpi Ladhanai Oruvan Nakaiyeyum Ventarpaatru Andru

TRANSLATION:
For Hate, that ill-conditioned thing not e'en in jest. Let any evil longing rule your breast.

MEANING IN ENGLISH:
The evil of hatred is not of a nature to be desired by one even in sport.
பகைத்திறந்தெரிதல் - MORE KURAL..
குறள்:871 பகைஎன்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று.

For Hate, that ill-conditioned thing not e'en in jest. Let any evil longing rule your breast.
குறள்:872 வில்லேர் உழவர் பகைகொளினும் கொள்ளற்க
சொல்லேர் உழவர் பகை.

Although you hate incur of those whose ploughs are bows, Make not the men whose ploughs are words your foes!.
குறள்:873 ஏமுற் றவரினும் ஏழை தமியனாய்ப்
பல்லார் பகைகொள் பவன்.

Than men of mind diseased, a wretch more utterly forlorn, Is he who stands alone, object of many foeman's scorn.
குறள்:874 பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்
தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு.

The world secure on his dexterity depends, Whose worthy rule can change his foes to friends.
குறள்:875 தன்துணை இன்றால் பகையிரண்டால் தான்ஒருவன்
இன்துணையாக் கொள்கவற்றின் ஒன்று.

Without ally, who fights with twofold enemy o'ermatched, Must render one of these a friend attached.
குறள்:876 தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்கண்
தேறான் பகாஅன் விடல்.

Whether you trust or not, in time of sore distress, Questions of diff'rence or agreement cease to press.
குறள்:877 நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க
மென்மை பகைவர் அகத்து.

To those who know them not, complain not of your woes; Nor to your foeman's eyes infirmities disclose.
குறள்:878 வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும்
பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு.

Know thou the way, then do thy part, thyself defend; Thus shall the pride of those that hate thee have an end.
குறள்:879 இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுநர்
கைகொல்லும் காழ்த்த இடத்து.

Destroy the thorn, while tender point can work thee no offence; Matured by time, 'twill pierce the hand that plucks it thence.
குறள்:880 உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்
செம்மல் சிதைக்கலா தார்.

But breathe upon them, and they surely die, Who fail to tame the pride of angry enemy.