அதிகாரம்: இகல்
Hostility - Ikal
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:860

இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம்
நன்னயம் என்னும் செருக்கு.


குறள் விளக்கம்
ஒருவனுக்கு இகலால் துன்பமானவை எல்லாம் உண்டாகும்,அதற்கு மாறான நட்பால் நல்ல நீதியாகிய பெருமித நிலை உண்டாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
இகலான் இன்னாத எல்லாம் ஆம் ஒருவனுக்கு - மாறுபாடு ஒன்றானே இன்னாதன எல்லாம் உளவாம்; நகலான் நன்னயம் என்னும் செருக்கு ஆம் - நட்பு ஒன்றானே நல்ல நீதி என்னும் பெருஞ்செல்வம் உளதாம். (இன்னாதன - வறுமை,பழி,பாவம் முதலாயின. நகல் - மகிழ்தல். 'நகல்' என்பதூஉம் 'செருக்கு' என்பதூஉம் தத்தம் காரணங்கட்கு ஆயின. 'நயம் என்னும் செருக்கு' எனக் காரியத்தைக் காரணமாக உபசரித்தார். இவை மூன்று பாட்டானும் அவ்விருமையும் கூறப்பட்டன.)

TRANSLITERATION:
Ikalaanaam Innaadha Ellaam Nakalaanaam Nannayam Ennum Serukku

TRANSLATION:
From enmity do all afflictive evils flow; But friendliness doth wealth of kindly good bestow.

MEANING IN ENGLISH:
All calamities are caused by hatred; but by the delight (of friendship) is caused the great wealth of good virtues.
இகல் - MORE KURAL..
குறள்:851 இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய்.

Hostility disunion's plague will bring, That evil quality, to every living thing.
குறள்:852 பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி
இன்னாசெய் யாமை தலை.

Though men disunion plan, and do thee much despite 'Tis best no enmity to plan, nor evil deeds requite.
குறள்:853 இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத்
தாவில் விளக்கம் தரும்.

If enmity, that grievous plague, you shun, Endless undying praises shall be won.
குறள்:854 இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும்
துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்.

Joy of joys abundant grows, When malice dies that woe of woes.
குறள்:856 இகலின் மிகலினிது என்பவன் வாழ்க்கை
தவலும் கெடலும் நணித்து.

The life of those who cherished enmity hold dear, To grievous fault and utter death is near.
குறள்:857 மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல்
இன்னா அறிவி னவர்.

The very truth that greatness gives their eyes can never see, Who only know to work men woe, fulfilled of enmity.
குறள்:858 இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
மிக்லூக்கின் ஊக்குமாம் கேடு.

'Tis gain to turn the soul from enmity; Ruin reigns where this hath mastery.
குறள்:859 இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல்காணும் கேடு தரற்கு.

Men think not hostile thought in fortune's favouring hour, They cherish enmity when in misfortune's power.
குறள்:860 இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம்
நன்னயம் என்னும் செருக்கு.

From enmity do all afflictive evils flow; But friendliness doth wealth of kindly good bestow.