அதிகாரம்: இகல்
Hostility - Ikal
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:859

இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல்காணும் கேடு தரற்கு.


குறள் விளக்கம்
ஒருவன் தனக்கு ஆக்கம் வரும்போது இகலைக் கருதமாட்டான், தனக்கு கேடு தருவிக்கொள்ளும் போது அதனை எதிர்த்து வெல்லக் கருதுவான்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
ஆக்கம் வருங்கால் இகல் காணான் - ஒருவன் தன்கண் ஆக்கம் வரும்வழிக் காரணம் உண்டாயினும் இகலை நினையான்; கேடுதரற்கு அதனை மிகல் காணும் - தனக்குக் கேடு செய்து கோடற்கண் காரணம் இன்றியும் அதன்கண் மிகுதலை நினைக்கும். (இகலான் வருங்கேடு பிறரான் அன்றென்பது தோன்ற, 'தரற்கு' என்றார். நான்காவதும் இரண்டாவதும் ஏழாவதன்கண் வந்தன. ஆக்கக் கேடுகட்கு முன் நடப்பன, இகலினது இன்மை உண்மைகள் என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Ikalkaanaan Aakkam Varungaal Adhanai Mikalkaanum Ketu Thararku

TRANSLATION:
Men think not hostile thought in fortune's favouring hour, They cherish enmity when in misfortune's power.

MEANING IN ENGLISH:
At the approach of wealth one will not think of hatred (but) to secure one's ruin, one will look to its increase.
இகல் - MORE KURAL..
குறள்:851 இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய்.

Hostility disunion's plague will bring, That evil quality, to every living thing.
குறள்:852 பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி
இன்னாசெய் யாமை தலை.

Though men disunion plan, and do thee much despite 'Tis best no enmity to plan, nor evil deeds requite.
குறள்:853 இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத்
தாவில் விளக்கம் தரும்.

If enmity, that grievous plague, you shun, Endless undying praises shall be won.
குறள்:855 இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே
மிக்லூக்கும் தன்மை யவர்.

If men from enmity can keep their spirits free, Who over them shall gain the victory?.
குறள்:856 இகலின் மிகலினிது என்பவன் வாழ்க்கை
தவலும் கெடலும் நணித்து.

The life of those who cherished enmity hold dear, To grievous fault and utter death is near.
குறள்:857 மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல்
இன்னா அறிவி னவர்.

The very truth that greatness gives their eyes can never see, Who only know to work men woe, fulfilled of enmity.
குறள்:858 இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
மிக்லூக்கின் ஊக்குமாம் கேடு.

'Tis gain to turn the soul from enmity; Ruin reigns where this hath mastery.
குறள்:859 இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல்காணும் கேடு தரற்கு.

Men think not hostile thought in fortune's favouring hour, They cherish enmity when in misfortune's power.
குறள்:860 இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம்
நன்னயம் என்னும் செருக்கு.

From enmity do all afflictive evils flow; But friendliness doth wealth of kindly good bestow.