அதிகாரம்: புல்லறிவாண்மை
Ignorance - Pullarivaanmai
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:850

உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து
அலகையா வைக்கப் படும்.


குறள் விளக்கம்
உலகத்தார் உண்டு என்று சொல்வதை இல்லை என்று கூறுகின்ற ஒருவன், உலகத்தில் காணப்படும் ஒரு பேயாகக் கருதி விலக்கப்படுவான்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
உலகத்தார் உண்டு என்பது இல் என்பான் -உயர்ந்தோர் பலரும் உண்டு என்பதோர் பொருளைத்தன் புல்லறிவால் இல்லை என்று சொல்லுவான்; வையத்துஅலகையா வைக்கப்படும் - மகன் என்று கருதப்படான்,வையத்துக் காணப்படுவதோர் பேய் என்று கருதப்படும். (கடவுளும், மறுபிறப்பும், இருவினைப் பயனும் முதலாக அவர் உள என்பன பலவேனும், சாதி பற்றி உண்டு என்றும், தானே வேண்டியகூறலால் ஒப்பும், வடிவால் ஒவ்வாமையும் உடைமையின் தன் யாக்கை கரந்து மக்கள் யாக்கையுள் தோன்றுதல்வல்ல 'அலகை' என்றும் கூறினார். இவை நான்கு பாட்டானும்உறுதிச்சொல் கொள்ளாமையது குற்றம் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Ulakaththaar Untenpadhu Illenpaan Vaiyaththu Alakaiyaa Vaikkap Patum

TRANSLATION:
Who what the world affirms as false proclaim, O'er all the earth receive a demon's name.

MEANING IN ENGLISH:
He who denies the existence of what the world believes in will be regarded as a demon on earth.
புல்லறிவாண்மை - MORE KURAL..
குறள்:841 அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை
இன்மையா வையா துலகு.

Want of knowledge, 'mid all wants the sorest want we deem; Want of other things the world will not as want esteem.
குறள்:842 அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல் பிறிதியாதும்
இல்லை பெறுவான் தவம்.

The gift of foolish man, with willing heart bestowed, is nought, But blessing by receiver's penance bought.
குறள்:843 அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது.

With keener anguish foolish men their own hearts wring, Than aught that even malice of their foes can bring.
குறள்:844 வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின் ஒண்மை
உடையம்யாம் என்னும் செருக்கு.

What is stupidity? The arrogance that cries, 'Behold, we claim the glory of the wise.'.
குறள்:846 அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
குற்றம் மறையா வழி.

Fools are they who their nakedness conceal, And yet their faults unveiled reveal.
குறள்:847 அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
பெருமிறை தானே தனக்கு.

From out his soul who lets the mystic teachings die, Entails upon himself abiding misery.
குறள்:848 ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான் அவ்வுயிர்
போஒம் அளவுமோர் நோய்.

Advised, he heeds not; of himself knows nothing wise; This man's whole life is all one plague until he dies.
குறள்:849 காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்
கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு.

That man is blind to eyes that will not see who knowledge shows;- The blind man still in his blind fashion knows.
குறள்:850 உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து
அலகையா வைக்கப் படும்.

Who what the world affirms as false proclaim, O'er all the earth receive a demon's name.