அதிகாரம்: புல்லறிவாண்மை
Ignorance - Pullarivaanmai
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:849

காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்
கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு.


குறள் விளக்கம்
அறிவு இல்லாதவனுக்கு அறிவிப்பவன் தானே அறிவில்லாதவனாய் நிற்பான், அறிவு இல்லாதவனோ தான் அறிந்த வகையால் அறிவுடையவனாகத் தோன்றுவான்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
காணாதாற் காட்டுவான் தான் காணான் - தன்னை எல்லாம் அறிந்தானாக மதித்தலான் பிறரால் ஒன்றறியும் தன்மையிலாதானை அறிவிக்கப்புகுவான் அவனாற் பழிக்கப்பட்டுத்தான் அறியானாய் முடியும்:காணாதான் தான் கண்டவாறு கண்டானாம் - இனி அவ்வறியுந் தன்மையில்லாதான் கொண்டது விடாமையான் தான் அறிந்தவாற்றால் அதனை அறிந்தானாய் முடியும்; (புல்லறிவாளர்க்கு நல்லறிவு கொள்ளுதல் ஒருவாற்றானும் இயைவதன்று என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Kaanaadhaan Kaattuvaan Thaankaanaan Kaanaadhaan Kantaanaam Thaankanta Vaaru

TRANSLATION:
That man is blind to eyes that will not see who knowledge shows;- The blind man still in his blind fashion knows.

MEANING IN ENGLISH:
One who would teach a fool will (simply) betray his folly; and the fool would (still) think himself "wise in his own conceit".
புல்லறிவாண்மை - MORE KURAL..
குறள்:841 அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை
இன்மையா வையா துலகு.

Want of knowledge, 'mid all wants the sorest want we deem; Want of other things the world will not as want esteem.
குறள்:842 அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல் பிறிதியாதும்
இல்லை பெறுவான் தவம்.

The gift of foolish man, with willing heart bestowed, is nought, But blessing by receiver's penance bought.
குறள்:843 அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது.

With keener anguish foolish men their own hearts wring, Than aught that even malice of their foes can bring.
குறள்:845 கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் கசடற
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும்.

If men what they have never learned assume to know, Upon their real learning's power a doubt 'twill throw.
குறள்:846 அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
குற்றம் மறையா வழி.

Fools are they who their nakedness conceal, And yet their faults unveiled reveal.
குறள்:847 அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
பெருமிறை தானே தனக்கு.

From out his soul who lets the mystic teachings die, Entails upon himself abiding misery.
குறள்:848 ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான் அவ்வுயிர்
போஒம் அளவுமோர் நோய்.

Advised, he heeds not; of himself knows nothing wise; This man's whole life is all one plague until he dies.
குறள்:849 காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்
கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு.

That man is blind to eyes that will not see who knowledge shows;- The blind man still in his blind fashion knows.
குறள்:850 உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து
அலகையா வைக்கப் படும்.

Who what the world affirms as false proclaim, O'er all the earth receive a demon's name.