அதிகாரம்: புல்லறிவாண்மை
Ignorance - Pullarivaanmai
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:845

கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் கசடற
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும்.


குறள் விளக்கம்
அறிவில்லாதவர் தாம் கற்காத நூல்களை கற்றவர் போல் மேற்கொண்டு நடத்தல், அவர் குற்றமறக் கற்றுவல்ல பொருளைப் பற்றியும் மற்றவர்க்கு ஐயம் உண்டாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் - புல்லறிவாளர் தாம் கல்லாத நூல்களையும் கற்றாராகத் தாம் மேலிட்டுக் கொண்டு ஒழுகுதல்; கசடு அற வல்லதூஉம் ஐயம் தரும் - கசடறக் கற்றதொரு நூலுண்டாயின் அதன்கண்ணும் பிறர்க்கு ஐயத்தை விளைக்கும். (வல்லது என ஏழாவது இறுதிக்கண்தொக்கது, 'உண்டாயின்' என்பது அவாய் நிலையான் வந்தது. ஐயம், 'அது வல்லர் என்பதூஉம் இவ்வாறு கொல்லோ' என்பது.)

TRANSLITERATION:
Kallaadha Merkon Tozhukal Kasatara Valladhooum Aiyam Tharum

TRANSLATION:
If men what they have never learned assume to know, Upon their real learning's power a doubt 'twill throw.

MEANING IN ENGLISH:
Fools pretending to know what has not been read (by them) will rouse suspicion even as to what they have thoroughly mastered.
புல்லறிவாண்மை - MORE KURAL..
குறள்:841 அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை
இன்மையா வையா துலகு.

Want of knowledge, 'mid all wants the sorest want we deem; Want of other things the world will not as want esteem.
குறள்:842 அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல் பிறிதியாதும்
இல்லை பெறுவான் தவம்.

The gift of foolish man, with willing heart bestowed, is nought, But blessing by receiver's penance bought.
குறள்:843 அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது.

With keener anguish foolish men their own hearts wring, Than aught that even malice of their foes can bring.
குறள்:844 வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின் ஒண்மை
உடையம்யாம் என்னும் செருக்கு.

What is stupidity? The arrogance that cries, 'Behold, we claim the glory of the wise.'.
குறள்:845 கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் கசடற
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும்.

If men what they have never learned assume to know, Upon their real learning's power a doubt 'twill throw.
குறள்:846 அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
குற்றம் மறையா வழி.

Fools are they who their nakedness conceal, And yet their faults unveiled reveal.
குறள்:847 அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
பெருமிறை தானே தனக்கு.

From out his soul who lets the mystic teachings die, Entails upon himself abiding misery.
குறள்:848 ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான் அவ்வுயிர்
போஒம் அளவுமோர் நோய்.

Advised, he heeds not; of himself knows nothing wise; This man's whole life is all one plague until he dies.
குறள்:849 காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்
கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு.

That man is blind to eyes that will not see who knowledge shows;- The blind man still in his blind fashion knows.
குறள்:850 உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து
அலகையா வைக்கப் படும்.

Who what the world affirms as false proclaim, O'er all the earth receive a demon's name.