அதிகாரம்: நட்பாராய்தல்
Investigation in forming Friendships - Natpaaraaidhal
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:800

மருவுக மாசற்றார் கேண்மைஒன் றீத்தும்
ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு.


குறள் விளக்கம்
குற்றமற்றவருடைய நட்பைக் கொள்ள வேண்டும், ஒத்தபண்பை இல்லாதவறுடைய நட்பை ஒன்றைக் கொடுத்தாவது கைவிட வேண்டும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
மாசு அற்றார் கேண்மை மருவுக - உலகோடு ஒத்துக் குற்றமற்றார் நட்பினையே பயில்க; ஒப்பு இலார் நட்பு ஒன்று ஈத்தும் ஒருவுக - உலகோடு ஒத்தலில்லார் நட்பினை அறியாது கொண்டாராயின், அவர் வேண்டியதொன்றனைக் கொடுத்தாயினும் விடுக. (உலகோடு ஒத்தார் நட்பு இருமை இன்பமும் பயத்தலின், 'மருவுக' என்றும், அதனோடு மாறாயினார் நட்புத் துன்பமே பயத்தலின், அதன் ஒழிவை 'விலை கொடுத்தும் கொள்க' என்றும் கூறினார். இதனான் அவ்விருமையும் தொகுத்துக் கூறப்பட்டன.)

TRANSLITERATION:
Maruvuka Maasatraar Kenmaion Reeththum Oruvuka Oppilaar Natpu

TRANSLATION:
Cling to the friendship of the spotless one's; whate'er you pay. Renounce alliance with the men of evil way.

MEANING IN ENGLISH:
Continue to enjoy the friendship of the pure; (but) renounce even with a gift, the friendship of those who do not agree (with the world).
நட்பாராய்தல் - MORE KURAL..
குறள்:791 நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின்
வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு.

To make an untried man your friend is ruin sure; For friendship formed unbroken must endure.
குறள்:792 ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
தான்சாம் துயரம் தரும்.

Alliance with the man you have not proved and proved again, In length of days will give you mortal pain.
குறள்:793 குணமும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா
இனனும் அறிந்தியாக்க நட்பு.

Temper, descent, defects, associations free From blame: know these, then let the man be friend to thee.
குறள்:794 குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக்
கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு.

Who, born of noble race, from guilt would shrink with shame, Pay any price so you as friend that man may claim.
குறள்:796 கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை
நீட்டி அளப்பதோர் கோல்.

Ruin itself one blessing lends: 'Tis staff that measures out one's friends.
குறள்:797 ஊதியம் என்பது ஒருவற்குப் பேதையார்
கேண்மை ஒரீஇ விடல்.

'Tis gain to any man, the sages say, Friendship of fools to put away.
குறள்:798 உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க
அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு.

Think not the thoughts that dwarf the soul; nor take For friends the men who friends in time of grief forsake.
குறள்:799 கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை
உள்ளினும் உள்ளஞ் சுடும்.

Of friends deserting us on ruin's brink, 'Tis torture e'en in life's last hour to think.
குறள்:800 மருவுக மாசற்றார் கேண்மைஒன் றீத்தும்
ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு.

Cling to the friendship of the spotless one's; whate'er you pay. Renounce alliance with the men of evil way.