அதிகாரம்: அன்புடைமை
The Possession of Love - Anputaimai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:80

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.


குறள் விளக்கம்
அன்பின் வழியில் இயங்கும் உடம்பே உயிர்நின்ற உடம்பாகும்: அன்பு இல்லாதவர்க்கு உள்ள உடம்பு எலும்பைத் தோல்போர்த்த வெற்றுடம்பே ஆகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை - அன்பு முதலாக அதன் வழிநின்ற உடம்பே உயிர்நின்ற உடம்பாவது; அஃது இலார்க்கு உடம்பு என்பு தோல் போர்த்த - அவ்வன்பு இல்லாதார்க்கு உளவான உடம்புகள் என்பினைத் தோலால் போர்த்தன ஆம்; உயிர் நின்றன ஆகா. (இல்லறம் பயவாமையின், அன்ன ஆயின. இவை நான்கு பாட்டானும் அன்பில்வழிப்படும் குற்றம் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Anpin Vazhiyadhu Uyirnilai Aqdhilaarkku Enpudhol Porththa Utampu

TRANSLATION:
Bodies of loveless men are bony framework clad with skin; Then is the body seat of life, when love resides within.

MEANING IN ENGLISH:
That body alone which is inspired with love contains a living soul: if void of it, (the body) is bone overlaid with skin.
அன்புடைமை - MORE KURAL..
குறள்:71 அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
புன்கணீர் பூசல் தரும்.

And is there bar that can even love restrain? The tiny tear shall make the lover's secret plain.
குறள்:72 அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.

The loveless to themselves belong alone; The loving men are others' to the very bone.
குறள்:73 அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
என்போடு இயைந்த தொடர்பு.

Of precious soul with body's flesh and bone, The union yields one fruit, the life of love alone.
குறள்:74 அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
நண்பு என்னும் நாடாச் சிறப்பு.

From love fond yearning springs for union sweet of minds; And that the bond of rare excelling friendship binds.
குறள்:75 அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.

They say that the felicity which those who, after enjoying the pleasure (of the conjugal state) in this world, obtain in heaven is the result of their domestic state imbued with love.
குறள்:76 அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை.

The unwise deem love virtue only can sustain, It also helps the man who evil would restrain.
குறள்:78 அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று.

The loveless soul, the very joys of life may know, When flowers, in barren soil, on sapless trees, shall blow.
குறள்:79 புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை
அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு.

Though every outward part complete, the body's fitly framed; What good, when soul within, of love devoid, lies halt and maimed?.
குறள்:80 அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.

Bodies of loveless men are bony framework clad with skin; Then is the body seat of life, when love resides within.