அதிகாரம்: நட்பு
Friendship - Natpu
குறள் இயல்: நட்பியல்
Friendship - Natpiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:784

நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
மேற்செனறு இடித்தற் பொருட்டு.


குறள் விளக்கம்
நட்புச் செய்தல் ஒருவரோடு ஒருவர் சிரித்து மகிழும் பொருட்டு அன்று, நண்பர் நெறிக்கடந்து செல்லும் போது முற்ப்பட்டுச் சென்று இடித்துரைப்பதற்காகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
நட்டல் நகுதற்பொருட்டன்று - ஒருவனோடு, ஒருவன் நட்புச் செய்தல் தம்முள் நகுதற்கு இயைந்தன சொல்லி நகையாடற் பொருட்டன்று; மிகுதிக்கண் மேற்சென்று இடித்தற் பொருட்டு - அவர்க்கு வேண்டாத செய்கை உளதாயவழி முற்பட்டுக் கழறுதற் பொருட்டு. (பழியும் பாவமும் தரும் செய்கை துன்பமே பயத்தலான் வேண்டப்படுவதன்மையின் அதனை 'மிகுதி' என்றும், அது செய்தற்கு முன்னே மீட்டல் வேண்டுதலின், 'மேற்சென்று' என்றும், இன்சொற்கு மீளாமையின், 'இடித்தற்பொருட்டு' என்றும் கூறினார். இதனான் நட்பின் பயன் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Nakudhar Poruttandru Nattal Mikudhikkan Mersenaru Itiththar Poruttu

TRANSLATION:
Nor for laughter only friendship all the pleasant day, But for strokes of sharp reproving, when from right you stray.

MEANING IN ENGLISH:
Friendship is to be practised not for the purpose of laughing but for that of being beforehand in giving one another sharp rebukes in case of transgression.
நட்பு - MORE KURAL..
குறள்:781 செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்
செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்

What so hard for men to gain as friendship true? What so sure defence 'gainst all that foe can do?.
குறள்:782 நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப்
பின்னீர பேதையார் நட்பு.

Friendship with men fulfilled of good Waxes like the crescent moon; Friendship with men of foolish mood, Like the full orb, waneth soon.
குறள்:783 நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும்
பண்புடை யாளர் தொடர்பு.

Learned scroll the more you ponder, Sweeter grows the mental food; So the heart by use grows fonder, Bound in friendship with the good.
குறள்:784 நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
மேற்செனறு இடித்தற் பொருட்டு.

Nor for laughter only friendship all the pleasant day, But for strokes of sharp reproving, when from right you stray.
குறள்:785 புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான்
நட்பாங் கிழமை தரும்.

Not association constant, not affection's token bind; 'Tis the unison of feeling friends unites of kindred mind.
குறள்:786 முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து
அகநக நட்பது நட்பு.

Not the face's smile of welcome shows the friend sincere, But the heart's rejoicing gladness when the friend is near.
குறள்:787 அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த்து அழிவின்கண்
அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு.

Friendship from ruin saves, in way of virtue keeps; In troublous time, it weeps with him who weeps.
குறள்:788 உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு.

As hand of him whose vesture slips away, Friendship at once the coming grief will stay.
குறள்:789 நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனின் கொட்பின்றி
ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலை.

And where is friendship's royal seat? In stable mind, Where friend in every time of need support may find.
குறள்:790 இனையர் இவரெமக்கு இன்னம்யாம் என்று
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு.

Mean is the friendship that men blazon forth, 'He's thus to me' and 'such to him my worth'.