அதிகாரம்: படைமாட்சி
The Excellence of an Army - Pataimaatchi
குறள் இயல்: படையில்
The Excellence of an Army - Padaiyil
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:762

உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
தொல்படைக் கல்லால் அரிது.


குறள் விளக்கம்
போரில் அழிவு வந்தவிடத்தில் வலிமைக் குன்றினாலும், இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாத அஞ்சாமை தொன்றுதொட்டுப் பெருமை உடையபடைக்கு அல்லாமல் முடியாது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
தொலைவிடத்து உலைவிடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் - தான் சிறியதாய வழியும் அரசற்குப் போரின்கண் உலைவுவந்தால் தன் மேலுறுவதற்கஞ்சாது நின்று தாங்கும் வன்கண்மை; தொல்படைக் கல்லால் அரிது - அவன் முன்னோரைத் தொடங்கிவரும் படைக்கல்லது உளதாகாது. (இழிவு சிறப்பு உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. மூலப்படை, கூலிப்படை, நாட்டுப்படை, காட்டுப்படை, துணைப்படை, பகைப்படை என்னும் அறுவகைப்படையுள்ளும் சிறப்புடையது மூலப்படை யாகலான் அதனை அரசன் 'வெல்பொறியும் நாடும் விழுப்பொருளும் தண்ணடையும் - கொல்களிறும் மாவும் கொடுத்தளிக்க.' (பு.வெ.மா.தும்பை2) என்பது குறிப்பெச்சம். இப்படையை வடநூலார் 'மௌலம்' என்ப.)

TRANSLITERATION:
Ulaivitaththu Ooranjaa Vankan Tholaivitaththuth Tholpataik Kallaal Aridhu

TRANSLATION:
In adverse hour, to face undaunted might of conquering foe, Is bravery that only veteran host can show.

MEANING IN ENGLISH:
Ancient army can alone have the valour which makes it stand by its king at the time of defeat, fearless of wounds and unmindful of its reduced strength.
படைமாட்சி - MORE KURAL..
குறள்:761 உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை.

A conquering host, complete in all its limbs, that fears no wound, Mid treasures of the king is chiefest found.
குறள்:762 உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
தொல்படைக் கல்லால் அரிது.

In adverse hour, to face undaunted might of conquering foe, Is bravery that only veteran host can show.
குறள்:763 ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்.

Though, like the sea, the angry mice send forth their battle cry; What then? The dragon breathes upon them, and they die!.
குறள்:764 அழிவின்றி அறைபோகா தாகி வழிவந்த
வன்க ணதுவே படை.

That is a host, by no defeats, by no desertions shamed, For old hereditary courage famed.
குறள்:765 கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
ஆற்ற லதுவே படை.

That is a 'host' that joins its ranks, and mightily withstands, Though death with sudden wrath should fall upon its bands.
குறள்:766 மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
எனநான்கே ஏமம் படைக்கு.

Valour with honour, sure advance in glory's path, with confidence; To warlike host these four are sure defence.
குறள்:767 தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த
போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து.

A valiant army bears the onslaught, onward goes, Well taught with marshalled ranks to meet their coming foes.
குறள்:768 அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை
படைத்தகையால் பாடு பெறும்.

Though not in war offensive or defensive skilled; An army gains applause when well equipped and drilled.
குறள்:769 சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்
இல்லாயின் வெல்லும் படை.

Where weakness, clinging fear and poverty Are not, the host will gain the victory.
குறள்:770 நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல்.

Though men abound, all ready for the war, No army is where no fit leaders are.