அதிகாரம்: படைமாட்சி
The Excellence of an Army - Pataimaatchi
குறள் இயல்: படையில்
The Excellence of an Army - Padaiyil
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:761

உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை.


குறள் விளக்கம்
எல்லா உறுப்புக்களும் நிறைந்ததாய் இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாததாய் உள்ள வெற்றி தரும் படை, அரசனுடைய செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல்படை - யானை முதலிய நான்கு உறுப்பானும் நிறைந்து போரின்கண் ஊறுபடுதற்கு அஞ்சாது நின்று பகையை வெல்வதாய படை; வேந்தன் வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை - அரசன் செல்வங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் தலையாய செல்வம். (ஈண்டுப் படை என்றது, அந்நான்கன் தொகுதியை, ஊறு அஞ்சியவழி வேறல் கூடாமையின், 'ஊறு அஞ்சா' என்றும், ஒழிந்த அங்கங்கட்கும் அரசன் தனக்கும் காவலாகலின் 'வெறுக்கையுள் தலை' என்றும் கூறினார்.)

TRANSLITERATION:
Uruppamaindhu Ooranjaa Velpatai Vendhan Verukkaiyul Ellaam Thalai

TRANSLATION:
A conquering host, complete in all its limbs, that fears no wound, Mid treasures of the king is chiefest found.

MEANING IN ENGLISH:
The army which is complete in (its) parts and conquers without fear of wounds is the chief wealth of the king.
படைமாட்சி - MORE KURAL..
குறள்:761 உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை.

A conquering host, complete in all its limbs, that fears no wound, Mid treasures of the king is chiefest found.
குறள்:762 உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
தொல்படைக் கல்லால் அரிது.

In adverse hour, to face undaunted might of conquering foe, Is bravery that only veteran host can show.
குறள்:763 ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்.

Though, like the sea, the angry mice send forth their battle cry; What then? The dragon breathes upon them, and they die!.
குறள்:764 அழிவின்றி அறைபோகா தாகி வழிவந்த
வன்க ணதுவே படை.

That is a host, by no defeats, by no desertions shamed, For old hereditary courage famed.
குறள்:765 கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
ஆற்ற லதுவே படை.

That is a 'host' that joins its ranks, and mightily withstands, Though death with sudden wrath should fall upon its bands.
குறள்:766 மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
எனநான்கே ஏமம் படைக்கு.

Valour with honour, sure advance in glory's path, with confidence; To warlike host these four are sure defence.
குறள்:767 தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த
போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து.

A valiant army bears the onslaught, onward goes, Well taught with marshalled ranks to meet their coming foes.
குறள்:768 அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை
படைத்தகையால் பாடு பெறும்.

Though not in war offensive or defensive skilled; An army gains applause when well equipped and drilled.
குறள்:769 சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்
இல்லாயின் வெல்லும் படை.

Where weakness, clinging fear and poverty Are not, the host will gain the victory.
குறள்:770 நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல்.

Though men abound, all ready for the war, No army is where no fit leaders are.