அதிகாரம்: அரண்
The Fortification - Aran
குறள் இயல்: அரணியல்
The Essentials of a State - Araniyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:746

எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்துதவும்
நல்லாள் உடையது அரண்.


குறள் விளக்கம்
தன்னிடம் (உள்ளவர்க்கு) எல்லாப் பொருளும் உடையதாய், போர் நெருக்கடியானவிடத்தில் உதவ வல்ல நல்ல விரர்களை உடையது அரண் ஆகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் - அகத்தோர்க்கு வேண்டும் பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் உள்ளே உடைத்தாய்; இடத்து உதவும் நல்லாள் உடையது அரண் - புறத்தோரால் அழிவெய்தும் எல்லைக்கண் அஃது எய்தாவகை உதவிக்காக்கும் நல்ல வீரரையும் உடையதே அரணாவது. (அரசன் மாட்டு அன்பும் மானமும் மறமும் சோர்வின்மையும் முதலிய நற்குணங்கள் உடைமை பற்றி 'நல்லாள்' என்றார்.)

TRANSLITERATION:
Ellaap Porulum Utaiththaai Itaththudhavum Nallaal Utaiyadhu Aran

TRANSLATION:
A fort, with all munitions amply stored, In time of need should good reserves afford.

MEANING IN ENGLISH:
A fort is that which has all (needful) things, and excellent heroes that can help it against destruction (by foes).
அரண் - MORE KURAL..
குறள்:742 மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்
காடும் உடைய தரண்.

A fort is that which owns fount of waters crystal clear, An open space, a hill, and shade of beauteous forest near.
குறள்:743 உயர்வகலம் திண்மை அருமைஇந் நான்கின்
அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல்.

Height, breadth, strength, difficult access: Science declares a fort must these possess.
குறள்:744 சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி உறுபகை
ஊக்கம் அழிப்ப தரண்.

A fort must need but slight defence, yet ample be, Defying all the foeman's energy.
குறள்:745 கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார்
நிலைக்கெளிதாம் நீரது அரண்.

Impregnable, containing ample stores of food, A fort for those within, must be a warlike station good.
குறள்:746 எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்துதவும்
நல்லாள் உடையது அரண்.

A fort, with all munitions amply stored, In time of need should good reserves afford.
குறள்:747 முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
பற்றற் கரியது அரண்.

A fort should be impregnable to foes who gird it round, Or aim there darts from far, or mine beneath the ground.
குறள்:748 முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப்
பற்றியார் வெல்வது அரண்.

Howe'er the circling foe may strive access to win, A fort should give the victory to those who guard within.
குறள்:749 முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து
வீறெய்தி மாண்ட தரண்.

At outset of the strife a fort should foes dismay; And greatness gain by deeds in every glorious day.
குறள்:750 எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி
இல்லார்கண் இல்லது அரண்.

Howe'er majestic castled walls may rise, To craven souls no fortress strength supplies.