அதிகாரம்: நாடு
The Land - Naatu
குறள் இயல்: அரணியல்
The Essentials of a State - Araniyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:738

பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாட்டிவ் வைந்து.


குறள் விளக்கம்
நோயில்லாதிருத்தல், செல்வம், விளை பொருள், வளம், இன்பவாழ்வு, நல்ல காவல் இந்த ஐந்தும் நாட்டிற்கு அழகு என்று கூறுவர்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பிணியின்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் இவ் ஐந்து - நோயின்மையும் செல்வம் விளைதல் இன்பம் காவல் என்றிவை உடைமையுமாகிய இவ்வைந்தனையும்; நாட்டிற்கு அணி என்ப- நாட்டிற்கு அழகு என்று சொல்லுவர் நூலோர். (பிணியின்மை, நில நலத்தான் வருவது. செல்வம், மேற்சொல்லியன. இன்பம், விழவும் வேள்வியும் சான்றோரும் உடைமையானும், நுகர்வன உடைமையானும்,நில நீர்களது நன்மையானும் வாழ்வார்க்கு உள் நிகழ்வது. 'காவல்' எனவே, அரசன் காவலும், வாழ்வோர் காவலும் அரண் காவலும் அடங்கின. பிற தேயங்களினுள்ளாரும் விழைந்து பின் அவையுள்ளாமைக்கு ஏதுவாய அதன் அழகு இதனாற் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Piniyinmai Selvam Vilaivinpam Emam Aniyenpa Naattiv Vaindhu

TRANSLATION:
A country's jewels are these five: unfailing health, Fertility, and joy, a sure defence, and wealth.

MEANING IN ENGLISH:
Freedom from epidemics, wealth, produce, happiness and protection (to subjects); these five, the learned, say, are the ornaments of a kingdom.
நாடு - MORE KURAL..
குறள்:731 தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்
செல்வரும் சேர்வது நாடு.

Where spreads fertility unfailing, where resides a band, Of virtuous men, and those of ample wealth, call that a 'land' .
குறள்:732 பெரும்பொருளால் பெட்டக்க தாகி அருங்கேட்டால்
ஆற்ற விளைவது நாடு.

That is a 'land' which men desire for wealth's abundant share, Yielding rich increase, where calamities are rare.
குறள்:734 உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
சேரா தியல்வது நாடு.

That is a 'land' whose peaceful annals know, Nor famine fierce, nor wasting plague, nor ravage of the foe.
குறள்:735 பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்
கொல்குறும்பும் இல்லத நாடு.

From factions free, and desolating civil strife, and band Of lurking murderers that king afflict, that is the 'land'.
குறள்:736 கேடறியாக் கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றா
நாடென்ப நாட்டின் தலை.

Chief of all lands is that, where nought disturbs its peace; Or, if invaders come, still yields its rich increase.
குறள்:737 இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்
வல்லரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு.

Waters from rains and springs, a mountain near, and waters thence; These make a land, with fortress' sure defence.
குறள்:738 பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாட்டிவ் வைந்து.

A country's jewels are these five: unfailing health, Fertility, and joy, a sure defence, and wealth.
குறள்:739 நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல
நாட வளந்தரு நாடு.

That is a land that yields increase unsought, That is no land whose gifts with toil are bought
குறள்:740 ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
வேந்தமை வில்லாத நாடு.

Though blest with all these varied gifts' increase, A land gains nought that is not with its king at peace.