அதிகாரம்: நாடு
The Land - Naatu
குறள் இயல்: அரணியல்
The Essentials of a State - Araniyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:734

உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
சேரா தியல்வது நாடு.


குறள் விளக்கம்
மிக்க பசியும், ஓயாத நோயும் (வெளியே வந்து தாக்கி) அழிவு செய்யும் பகையும் தன்னிடம் சேராமல் நல்ல வகையில் நடைபெறுவதே நாடாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
உறு பசியும் - மிக்க பசியும்; ஓவாப்பிணியும் - நீங்காத நோயும்; செறுபகையும் சேராது - புறத்து நின்றுவந்து அழிவு செய்யும் பகையும் இன்றி; இயல்வது நாடு - இனிது நடப்பதே நாடாவது. (உறுபசி, உழவருடைமையானும் ஆற்ற விளைதலானும் சேராதாயிற்று. ஓவாப்பிணி, தீக்காற்று மிக்க குளிர் வெப்பங்களும் நுகரப்படுமவற்றது தீமையும் இன்மையின் சேராதாயிற்று. செறு பகை, அரசனாற்றலும் நிலைப்படையும் அடவியும் அரணும் உடைமையின் சேராதாயிற்று.)

TRANSLITERATION:
Urupasiyum Ovaap Piniyum Serupakaiyum Seraa Thiyalvadhu Naatu

TRANSLATION:
That is a 'land' whose peaceful annals know, Nor famine fierce, nor wasting plague, nor ravage of the foe.

MEANING IN ENGLISH:
kingdom is that which continues to be free from excessive starvation, irremediable epidemics, and destructive foes.
நாடு - MORE KURAL..
குறள்:731 தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்
செல்வரும் சேர்வது நாடு.

Where spreads fertility unfailing, where resides a band, Of virtuous men, and those of ample wealth, call that a 'land' .
குறள்:732 பெரும்பொருளால் பெட்டக்க தாகி அருங்கேட்டால்
ஆற்ற விளைவது நாடு.

That is a 'land' which men desire for wealth's abundant share, Yielding rich increase, where calamities are rare.
குறள்:733 பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு
இறையொருங்கு நேர்வது நாடு.

When burthens press, it bears; Yet, With unfailing hand To king due tribute pays: that is the 'land'
குறள்:734 உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
சேரா தியல்வது நாடு.

That is a 'land' whose peaceful annals know, Nor famine fierce, nor wasting plague, nor ravage of the foe.
குறள்:735 பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்
கொல்குறும்பும் இல்லத நாடு.

From factions free, and desolating civil strife, and band Of lurking murderers that king afflict, that is the 'land'.
குறள்:736 கேடறியாக் கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றா
நாடென்ப நாட்டின் தலை.

Chief of all lands is that, where nought disturbs its peace; Or, if invaders come, still yields its rich increase.
குறள்:737 இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்
வல்லரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு.

Waters from rains and springs, a mountain near, and waters thence; These make a land, with fortress' sure defence.
குறள்:738 பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாட்டிவ் வைந்து.

A country's jewels are these five: unfailing health, Fertility, and joy, a sure defence, and wealth.
குறள்:739 நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல
நாட வளந்தரு நாடு.

That is a land that yields increase unsought, That is no land whose gifts with toil are bought
குறள்:740 ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
வேந்தமை வில்லாத நாடு.

Though blest with all these varied gifts' increase, A land gains nought that is not with its king at peace.