அதிகாரம்: நாடு
The Land - Naatu
குறள் இயல்: அரணியல்
The Essentials of a State - Araniyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:733

பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு
இறையொருங்கு நேர்வது நாடு.


குறள் விளக்கம்
(மற்ற நாட்டு மக்கள் குடியேறுவதால்) சுமை ஒரு சேரத் தன் மேல் வரும் போது தாங்கி, அரசனுக்கு இறைபொருள் முழுதும் தர வல்லது நாடாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பொறை ஒருங்கு மேல் வருங்கால் தாங்கி - பிற நாடுகள் பொறுத்த பாரமெல்லாம் ஒருங்கே தன்கண் வருங்கால் அவற்றைத் தாங்கி; இறைவற்கு இறை ஒருங்கு நேர்வது நாடு - அதன்மேல் தன் அரசனுக்கு இறைப்பொருள் முழுவதையும் உடம்பட்டுக் கொடுப்பதே நாடாவது. (பாரங்கள் - மக்கள் தொகுதியும் ஆன் எருமை முதலிய விலங்குத்தொகுதியும், தாங்குதல் - அவை தத்தம் தேயத்துப் பகை வந்து இறுத்ததாக, அரசு கோல் கோடியதாக, உணவின்மையானாகத் தன்கண் வந்தால் அவ்வத்தேயங்களைப் போல இனிதிருப்பச் செய்தல், அச்செயலால் இறையைக் குறைப்படுத்தாது தானே கொடுப்பதென்பார், 'இறை ஒருங்கு நேர்வது' என்றார்.)

TRANSLITERATION:
Poraiyorungu Melvarungaal Thaangi Iraivarku Iraiyorungu Nervadhu Naatu

TRANSLATION:
When burthens press, it bears; Yet, With unfailing hand To king due tribute pays: that is the 'land'

MEANING IN ENGLISH:
A kingdom is that which can bear any burden that may be pressed on it (from adjoining kingdoms) and (yet) pay the full tribute to its sovereign.
நாடு - MORE KURAL..
குறள்:731 தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்
செல்வரும் சேர்வது நாடு.

Where spreads fertility unfailing, where resides a band, Of virtuous men, and those of ample wealth, call that a 'land' .
குறள்:732 பெரும்பொருளால் பெட்டக்க தாகி அருங்கேட்டால்
ஆற்ற விளைவது நாடு.

That is a 'land' which men desire for wealth's abundant share, Yielding rich increase, where calamities are rare.
குறள்:733 பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு
இறையொருங்கு நேர்வது நாடு.

When burthens press, it bears; Yet, With unfailing hand To king due tribute pays: that is the 'land'
குறள்:734 உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
சேரா தியல்வது நாடு.

That is a 'land' whose peaceful annals know, Nor famine fierce, nor wasting plague, nor ravage of the foe.
குறள்:735 பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்
கொல்குறும்பும் இல்லத நாடு.

From factions free, and desolating civil strife, and band Of lurking murderers that king afflict, that is the 'land'.
குறள்:736 கேடறியாக் கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றா
நாடென்ப நாட்டின் தலை.

Chief of all lands is that, where nought disturbs its peace; Or, if invaders come, still yields its rich increase.
குறள்:737 இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்
வல்லரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு.

Waters from rains and springs, a mountain near, and waters thence; These make a land, with fortress' sure defence.
குறள்:738 பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாட்டிவ் வைந்து.

A country's jewels are these five: unfailing health, Fertility, and joy, a sure defence, and wealth.
குறள்:739 நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல
நாட வளந்தரு நாடு.

That is a land that yields increase unsought, That is no land whose gifts with toil are bought
குறள்:740 ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
வேந்தமை வில்லாத நாடு.

Though blest with all these varied gifts' increase, A land gains nought that is not with its king at peace.