அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
Conduct in the Presence of the King - Conduct in the Presence of the King
குறள் இயல்: அமைச்சியல்
Ministers of State - Amaichiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:695

எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற் றப்பொருளை
விட்டக்கால் கேட்க மறை.


குறள் விளக்கம்
(அரசர் மறைபொருள் பேசும் போது) எப்பொருளையும் உற்றுக் கேட்காமல் தொடர்ந்து வினவாமல் அப்பொருளை அவரே விட்டுச் சொன்னபோது கேட்டறிய வேண்டும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
மறை - அரசனுக்குப் பிறரோடு மறை நிகழ்வுழி; எப்பொருளும் ஓரார் - யாதொரு பொருளையும் செவி கொடுத்துக் கொள்ளாது; தொடரார் - அவனை முடுகி வினவுவதும் செய்யாது; அப்பொருளை விட்டக்கால் கேட்க - அம்மறைப் பொருளை அவன் தானே அடக்காது சொல்லியக்கால் கேட்க. ('ஓர்தற்கு ஏற்கும் பொருளாயினும்' என்பார், 'எப்பொருளும்' என்றார். 'மற்று' வினை மாற்றின் கண் வந்தது.)

TRANSLITERATION:
Epporulum Oraar Thotaraarmar Rapporulai Vittakkaal Ketka Marai

TRANSLATION:
Seek not, ask not, the secret of the king to hear; But if he lets the matter forth, give ear!.

MEANING IN ENGLISH:
(When the king is engaged) in secret counsel (with others), ministers should neither over-hear anything whatever nor pry into it with inquisitive questions, but (wait to) listen when it is divulged (by the king himself).
மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல் - MORE KURAL..
குறள்:691 அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்க
இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார்.

Who warm them at the fire draw not too near, nor keep too much aloof; Thus let them act who dwell beneath of warlike kings the palace-roof.
குறள்:692 மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரால்
மன்னிய ஆக்கந் தரும்.

To those who prize not state that kings are wont to prize, The king himself abundant wealth supplies.
குறள்:693 போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்தபின்
தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது.

Who would walk warily, let him of greater faults beware; To clear suspicions once aroused is an achievement rare.
குறள்:694 செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல்
ஆன்ற பெரியா ரகத்து.

All whispered words and interchange of smiles repress, In presence of the men who kingly power possess.
குறள்:695 எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற் றப்பொருளை
விட்டக்கால் கேட்க மறை.

Seek not, ask not, the secret of the king to hear; But if he lets the matter forth, give ear!.
குறள்:696 குறிப்பறிந்து காலங் கருதி வெறுப்பில
வேண்டுப வேட்பச் சொலல்.

Knowing the signs, waiting for fitting time, with courteous care, Things not displeasing, needful things, declare.
குறள்:697 வேட்பன சொல்லி வினையில எஞ்ஞான்றும்
கேட்பினும் சொல்லா விடல்.

Speak pleasant things, but never utter idle word; Not though by monarch's ears with pleasure heard.
குறள்:698 இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற
ஒளியோடு ஒழுகப் படும்.

Say not, 'He's young, my kinsman,' despising thus your king; But reverence the glory kingly state doth bring.
குறள்:699 கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார்
துளக்கற்ற காட்சி யவர்.

'We've gained his grace, boots nought what graceless acts we do', So deem not sages who the changeless vision view.
குறள்:700 பழையம் எனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யும்
கெழுதகைமை கேடு தரும்.

Who think 'We're ancient friends' and do unseemly things; To these familiarity sure ruin brings.