அதிகாரம்: வினைசெயல்வகை
Modes of Action - Vinaiseyalvakai
குறள் இயல்: அமைச்சியல்
Ministers of State - Amaichiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:675

பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.


குறள் விளக்கம்
வேண்டிய பொருள், ஏற்றக்கருவி, தக்க காலம், மேற்கொண்ட தொழில், உரிய இடம் ஆகிய ஐந்தினையும் மயக்கம் தீர எண்ணிச் செய்ய வேண்டும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் - வினைசெய்யுமிடத்துப் பொருளும் கருவியும் காலமும் வினையும் இடனுமாகிய இவ்வைந்தனையும்; இருள் தீர எண்ணிச் செயல் - மயக்கம் அற எண்ணிச் செய்க. (எண்ணொடு, பிறவழியும் கூட்டப்பட்டது. பொருள் - அழியும் பொருளும் ஆகும் பொருளும். கருவி-தன்தானையும் மாற்றார் தானையும். காலம் - தனக்கு ஆகுங் காலமும் அவர்க்கு ஆகுங் காலமும். வினை - தான் வல்ல வினையும் அவர் வல்ல வினையும். இடம் - தான் வெல்லும் இடமும் அவர் வெல்லும் இடமும். இவற்றைத் தான் வெற்றியெய்தும் திறத்தில் பிழையாமல் எண்ணிச் செய்க என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Porulkaruvi Kaalam Vinaiyitanotu Aindhum Iruldheera Ennich Cheyal

TRANSLATION:
Treasure and instrument and time and deed and place of act: These five, till every doubt remove, think o'er with care exact.

MEANING IN ENGLISH:
Do an act after a due consideration of the (following) five, viz. money, means, time, execution and place.
வினைசெயல்வகை - MORE KURAL..
குறள்:671 சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.

The Resolve is counsel's end, If resolutions halt In weak delays, still unfulfilled, 'tis grievous fault.
குறள்:672 தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை.

Slumber when sleepy work's in hand: beware Thou slumber not when action calls for sleepless care!.
குறள்:673 ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்.

When way is clear, prompt let your action be; When not, watch till some open path you see.
குறள்:674 வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
தீயெச்சம் போலத் தெறும்.

With work or foe, when you neglect some little thing, If you reflect, like smouldering fire, 'twill ruin bring.
குறள்:675 பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.

Treasure and instrument and time and deed and place of act: These five, till every doubt remove, think o'er with care exact.
குறள்:676 முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் செயல்.

Accomplishment, the hindrances, large profits won By effort: these compare,- then let the work be done.
குறள்:677 செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை
உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்.

Who would succeed must thus begin: first let him ask The thoughts of them who thoroughly know the task.
குறள்:678 வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
யானையால் யானையாத் தற்று.

By one thing done you reach a second work's accomplishment; So furious elephant to snare its fellow brute is sent.
குறள்:679 நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்.

Than kindly acts to friends more urgent thing to do, Is making foes to cling as friends attached to you.
குறள்:680 உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து.

The men of lesser realm, fearing the people's inward dread, Accepting granted terms, to mightier ruler bow the head.