அதிகாரம்: வினைசெயல்வகை
Modes of Action - Vinaiseyalvakai
குறள் இயல்: அமைச்சியல்
Ministers of State - Amaichiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:672

தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை.


குறள் விளக்கம்
காலந்தாழ்த்தி செய்யத் தக்கவற்றைக் காலந்தாழ்ந்தே செய்ய வேண்டும், காலந்தாழ்த்தாமல் விரைந்து செய்யவேண்டிய செயல்களைச் செய்ய காலந்தாழ்த்தக் கூடாது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
தூங்கிச் செயற்பால தூங்குக - நீட்டித்துச் செய்யும் பகுதியவாய வினைகளுள் நீட்டிக்க; தூங்காது செய்யும் வினை தூங்கற்க - நீட்டியாது செய்யும் வினைகளுள் நீட்டியாது ஒழிக. (இரு வழியும் இறுதிக்கண் தொக்க ஏழாவது விரிக்கப்பட்டது. இருவகை வினைகளும் வலியானும் காலத்தானும் அறியப்படும். மாறிச்செய்யின், அவை வாயா என்பது கருத்து. மேல் 'தூங்காமை' என்றார்(குறள் 383), ஈண்டதனைப் பகுத்துக் கூறினார். இவை இரண்டு பாட்டானும் பொதுவகையால் வினை செய்யும் திறம் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Thoonguka Thoongich Cheyarpaala Thoongarka Thoongaadhu Seyyum Vinai

TRANSLATION:
Slumber when sleepy work's in hand: beware Thou slumber not when action calls for sleepless care!.

MEANING IN ENGLISH:
Sleep over such (actions) as may be slept over; (but) never over such as may not be slept over.
வினைசெயல்வகை - MORE KURAL..
குறள்:671 சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.

The Resolve is counsel's end, If resolutions halt In weak delays, still unfulfilled, 'tis grievous fault.
குறள்:672 தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை.

Slumber when sleepy work's in hand: beware Thou slumber not when action calls for sleepless care!.
குறள்:673 ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்.

When way is clear, prompt let your action be; When not, watch till some open path you see.
குறள்:674 வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
தீயெச்சம் போலத் தெறும்.

With work or foe, when you neglect some little thing, If you reflect, like smouldering fire, 'twill ruin bring.
குறள்:675 பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.

Treasure and instrument and time and deed and place of act: These five, till every doubt remove, think o'er with care exact.
குறள்:676 முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் செயல்.

Accomplishment, the hindrances, large profits won By effort: these compare,- then let the work be done.
குறள்:677 செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை
உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்.

Who would succeed must thus begin: first let him ask The thoughts of them who thoroughly know the task.
குறள்:678 வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
யானையால் யானையாத் தற்று.

By one thing done you reach a second work's accomplishment; So furious elephant to snare its fellow brute is sent.
குறள்:679 நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்.

Than kindly acts to friends more urgent thing to do, Is making foes to cling as friends attached to you.
குறள்:680 உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து.

The men of lesser realm, fearing the people's inward dread, Accepting granted terms, to mightier ruler bow the head.