அதிகாரம்: சொல்வன்மை
Power of Speech - Solvanmai
குறள் இயல்: அமைச்சியல்
Ministers of State - Amaichiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:650

இண்ருழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது
உணர விரித்துரையா தார்.


குறள் விளக்கம்
தாம் கற்ற நூற்ப் பொருளைப் பிறர் உணருமாறு விரிந்துரைக்க முடியாதவர், கொத்தாக மலர்ந்திருந்த போதிலும் மணம் கமழாத மலரைப் போன்றவர்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
கற்றது உணர விரித்து உரையாதார் - கற்றுவைத்த நூலைப் பிறரறியும் வண்ணம் விரித்துரைக்கமாட்டாதவர்; இணர் ஊழ்த்தும் நாறா மலர் அனையர் - கொத்தின்கண்ணே மலர்ந்து வைத்தும் நாறாத பூவையொப்பர். (செவ்வி பெற மலர்ந்து வைத்தும் நாற்றம் இல்லாத பூச் சூடப்படாதவாறு போல, நூலைக் கற்றுவைத்தும் சொல்ல மாட்டாதார் நன்கு மதிக்கப்படார் என்றமையின், இது தொழில் உவமம் ஆயிற்று. இவை இரண்டு பாட்டானும் அது மாட்டாதாரது இழிபு கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Inaruzhththum Naaraa Malaranaiyar Katradhu Unara Viriththuraiyaa Thaar

TRANSLATION:
Like scentless flower in blooming garland bound Are men who can't their lore acquired to other's ears expound.

MEANING IN ENGLISH:
Those who are unable to set forth their acquirements (before others) are like flowers blossoming in a cluster and yet without fragrance.
சொல்வன்மை - MORE KURAL..
குறள்:641 நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்
யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.

A tongue that rightly speaks the right is greatest gain, It stands alone midst goodly things that men obtain.
குறள்:642 ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலால்
காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு.

Since gain and loss in life on speech depend, From careless slip in speech thyself defend.
குறள்:643 கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்
வேட்ப மொழிவதாம் சொல்.

'Tis speech that spell-bound holds the listening ear, While those who have not heard desire to hear.
குறள்:644 திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனினூஉங்கு இல்.

Speak words adapted well to various hearers' state; No higher virtue lives, no gain more surely great.
குறள்:646 வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.

Charming each hearer's ear, of others' words to seize the sense, Is method wise of men of spotless excellence
குறள்:647 சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது.

Mighty in word, of unforgetful mind, of fearless speech, 'Tis hard for hostile power such man to overreach.
குறள்:648 விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்.

Swiftly the listening world will gather round, When men of mighty speech the weighty theme propound.
குறள்:649 பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற
சிலசொல்லல் தேற்றா தவர்.

Who have not skill ten faultless words to utter plain, Their tongues will itch with thousand words man's ears to pain.
குறள்:650 இண்ருழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது
உணர விரித்துரையா தார்.

Like scentless flower in blooming garland bound Are men who can't their lore acquired to other's ears expound.