அதிகாரம்: சொல்வன்மை
Power of Speech - Solvanmai
குறள் இயல்: அமைச்சியல்
Ministers of State - Amaichiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:647

சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது.


குறள் விளக்கம்
தான் கருதியவற்றை நன்கு சொல்ல வல்லவனாய் சொல்லும் போது சோர்வு இல்லாதவனாய், அஞ்சாதவனாய் உள்ளவனை மாறுபாட்டால் வெல்வது யார்க்கும் முடியாது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
சொலல் வல்லன் - தான் எண்ணிய காரியங்களைப் பிறர்க்கு ஏற்பச் சொல்லுதல் வல்லனாய்; சோர்வு இலன் - அவை மிகப் பலவாயவழி ஒன்றினும் சோர்விலனாய்; அஞ்சான் - அவைக்கு அஞ்சானாயினான் யாவன்; அவனை இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது - அவனை மாறுபாட்டின்கண் வெல்லுதல் யாவர்க்கும் அரிது. (ஏற்பச் சொல்லுதல் - அவர்க்கு அவை காரியமல்லவாயினும், ஆம் எனத் துணியும் வகை சொல்லுதல், சோர்வு - சொல்ல வேண்டுவதனை மறப்பான் ஒழிதல்.இம்மூன்று குணமும் உடையானை மாற்றாராய்ப் பிரித்தல் பொருத்தல் செய்து வெல்வாரில்லை என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Solalvallan Sorvilan Anjaan Avanai Ikalvellal Yaarkkum Aridhu

TRANSLATION:
Mighty in word, of unforgetful mind, of fearless speech, 'Tis hard for hostile power such man to overreach.

MEANING IN ENGLISH:
It is impossible for any one to conquer him by intrique who possesses power of speech, and is neither faulty nor timid.
சொல்வன்மை - MORE KURAL..
குறள்:641 நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்
யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.

A tongue that rightly speaks the right is greatest gain, It stands alone midst goodly things that men obtain.
குறள்:643 கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்
வேட்ப மொழிவதாம் சொல்.

'Tis speech that spell-bound holds the listening ear, While those who have not heard desire to hear.
குறள்:644 திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனினூஉங்கு இல்.

Speak words adapted well to various hearers' state; No higher virtue lives, no gain more surely great.
குறள்:645 சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை
வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து.

Speak out your speech, when once 'tis past dispute That none can utter speech that shall your speech refute.
குறள்:646 வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.

Charming each hearer's ear, of others' words to seize the sense, Is method wise of men of spotless excellence
குறள்:647 சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது.

Mighty in word, of unforgetful mind, of fearless speech, 'Tis hard for hostile power such man to overreach.
குறள்:648 விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்.

Swiftly the listening world will gather round, When men of mighty speech the weighty theme propound.
குறள்:649 பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற
சிலசொல்லல் தேற்றா தவர்.

Who have not skill ten faultless words to utter plain, Their tongues will itch with thousand words man's ears to pain.
குறள்:650 இண்ருழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது
உணர விரித்துரையா தார்.

Like scentless flower in blooming garland bound Are men who can't their lore acquired to other's ears expound.