அதிகாரம்: அமைச்சு
The Office of Minister of state - Amaichchu
குறள் இயல்: அமைச்சியல்
Ministers of State - Amaichiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:639

பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கததுள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்.


குறள் விளக்கம்
தவறான வழிகளை எண்ணி கூறுகின்ற அமைச்சனை விட எழுபது கோடி பகைவர் பக்கத்தில் இருந்தாலும் நன்மையாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பக்கத்துள் பழுது எண்ணும் மந்திரியின் - பக்கத்திருந்து பிழைப்ப எண்ணும் அமைச்சன் ஒருவனில்; ஓரெழுபதுகோடி தெவ்உறும் - அரசனுக்கு எதிர் நிற்பார் ஓரெழுபதுகோடி பகைவர் உறுவர். (எழுபது கோடி என்றது மிகப் பலவாய எண்ணிற்கு ஒன்று காட்டியவாறு. வெளிப்பட நிற்றலான் அவர் காக்கப்படுவர்; இவன் உட்பகையாய் நிற்றலான் காக்கப்படான் என்பதுபற்றி இவ்வாறு கூறினார். 'எழுபது கோடி மடங்கு நல்லர்' என்று உரைப்பாரும், 'எழுபது கூறுதலை' என்று பாடம் ஓதுவாரும் உளர்.)

TRANSLITERATION:
Pazhudhennum Mandhiriyin Pakkadhadhul Thevvor Ezhupadhu Koti Urum

TRANSLATION:
A minister who by king's side plots evil things Worse woes than countless foemen brings.

MEANING IN ENGLISH:
Far better are seventy crores of enemies (for a king) than a minister at his side who intends (his) ruin.
அமைச்சு - MORE KURAL..
குறள்:631 கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.

A minister is he who grasps, with wisdom large, Means, time, work's mode, and functions rare he must discharge.
குறள்:632 வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.

A minister must greatness own of guardian power, determined mind, Learn'd wisdom, manly effort with the former five combined.
குறள்:633 பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.

A minister is he whose power can foes divide, Attach more firmly friends, of severed ones can heal the breaches wide.
குறள்:635 அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.

The man who virtue knows, has use of wise and pleasant words. With plans for every season apt, in counsel aid affords.
குறள்:636 மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
யாவுள முன்நிற் பவை.

When native subtilty combines with sound scholastic lore, 'Tis subtilty surpassing all, which nothing stands before.
குறள்:637 செயற்கை அற஧ந்தக் கடைத்தும் உலகத்து
இயற்கை அறிந்து செயல்.

Though knowing all that books can teach, 'tis truest tact To follow common sense of men in act.
குறள்:638 அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.

'Tis duty of the man in place aloud to say The very truth, though unwise king may cast his words away.
குறள்:639 பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கததுள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்.

A minister who by king's side plots evil things Worse woes than countless foemen brings.
குறள்:640 முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர்
திறப்பாடு இலாஅ தவர்.

For gain of end desired just counsel nought avails To minister, when tact in execution fails.