அதிகாரம்: அமைச்சு
The Office of Minister of state - Amaichchu
குறள் இயல்: அமைச்சியல்
Ministers of State - Amaichiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:635

அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.


குறள் விளக்கம்
அறத்தை அறிந்தவனாய், அறிவு நிறைந்து அமைந்த சொல்லை உடையவனாய், எக்காலத்திலும் செயல்செய்யும் திறன் அறிந்தவனாய் உள்ளவன் ஆராய்ந்து கூறும் துணையாவான்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் - அரசனால் செய்யப்படும் அறங்களை அறிந்து, தனக்கு ஏற்ற கல்வியான் நிறைந்து அமைந்த சொல்லை உடையனாய்; எஞ்ஞான்றும் திறன் அறிந்தான் - எக்காலத்தும் வினை செய்யும் திறங்களை அறிந்தான்; தேர்ச்சித் துணை - அவற்குச் சூழ்ச்சித் துணையாம். (தன் அரசன் சுருங்கிய காலத்தும், பெருகிய காலத்தும், இடைநிகராய காலத்தும் என்பார், 'எஞ்ஞான்றும்' என்றார். 'சொல்லான்' என்பதனை 'ஒடு' உருபின் பொருட்டாய ஆன் உருபாக்கி உரைப்பாரும் உளர். இவை ஐந்து பாட்டானும் அமைச்சரது குணத்தன்மை கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Aranarindhu Aandramaindha Sollaanenj Gnaandrun Thiranarindhaan Therchchith Thunai

TRANSLATION:
The man who virtue knows, has use of wise and pleasant words. With plans for every season apt, in counsel aid affords.

MEANING IN ENGLISH:
He is the best helper (of the king) who understanding the duties, of the latter, is by his special learning, able to tender the fullest advice, and at all times conversant with the best method (of performing actions).
அமைச்சு - MORE KURAL..
குறள்:631 கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.

A minister is he who grasps, with wisdom large, Means, time, work's mode, and functions rare he must discharge.
குறள்:632 வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.

A minister must greatness own of guardian power, determined mind, Learn'd wisdom, manly effort with the former five combined.
குறள்:633 பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.

A minister is he whose power can foes divide, Attach more firmly friends, of severed ones can heal the breaches wide.
குறள்:634 தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.

A minister has power to see the methods help afford, To ponder long, then utter calm conclusive word.
குறள்:635 அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.

The man who virtue knows, has use of wise and pleasant words. With plans for every season apt, in counsel aid affords.
குறள்:636 மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
யாவுள முன்நிற் பவை.

When native subtilty combines with sound scholastic lore, 'Tis subtilty surpassing all, which nothing stands before.
குறள்:637 செயற்கை அற஧ந்தக் கடைத்தும் உலகத்து
இயற்கை அறிந்து செயல்.

Though knowing all that books can teach, 'tis truest tact To follow common sense of men in act.
குறள்:638 அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.

'Tis duty of the man in place aloud to say The very truth, though unwise king may cast his words away.
குறள்:639 பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கததுள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்.

A minister who by king's side plots evil things Worse woes than countless foemen brings.
குறள்:640 முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர்
திறப்பாடு இலாஅ தவர்.

For gain of end desired just counsel nought avails To minister, when tact in execution fails.