அதிகாரம்: அமைச்சு
The Office of Minister of state - Amaichchu
குறள் இயல்: அமைச்சியல்
Ministers of State - Amaichiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:632

வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.


குறள் விளக்கம்
அஞ்சாமையும், குடிபிறப்பும், காக்கும் திறனும், கற்றறிந்த அறிவும் முயற்சியும் ஆகிய இவ்வைந்தும் திருந்தப்பெற்றவன் அமைச்சன்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
வன்கண் - வினை செய்தற்கண் அசைவின்மையும்; குடிகாத்தல் - குடிகளைக காத்தலும்; கற்று அறிதல் - நீதி நூல்களைக் கற்றுச் செய்வன தவிர்வன அறிதலும்; ஆள்வினையொடு - முயற்சியும்; ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு - மேற்சொல்லிய அங்கங்கள் ஐந்துடனே திருந்த உடையானே அமைச்சனாவான். (எண்ணொடு நீண்டது. 'அவ்வைந்து' எனச் சுட்டு வருவிக்க. இந்நான்கனையும் மேற்கூறியவற்றோடு தொகுத்துக் கூறியது,. அவையும் இவற்றோடு கூடியே மாட்சிமைப்பட வேண்டுதலானும், அவற்றிற்கு ஐந்து என்னும் தொகை பெறுதற்கும். இனி, இதனை ஈண்டு எண்ணியவற்றிற்கே தொகையாக்கிக் குடிகாத்தல் என்பதனைக் குடிப்பிறப்பும் அதனை ஒழுக்கத்தால் காத்தலும் எனப் பகுப்பாரும் 'கற்று அறிதல்' என்பதனை கற்றலும் அறிதலும் எனப் பகுப்பாரும் உளர். அவர் 'உடன்' என்பதனை முற்றும்மைப் பொருட்டாக்கியும் 'குடி' என்பதனை ஆகுபெயராக்கியும் இடர்ப்படுப.)

TRANSLITERATION:
Vankan Kutikaaththal Katraridhal Aalvinaiyotu Aindhutan Maantadhu Amaichchu

TRANSLATION:
A minister must greatness own of guardian power, determined mind, Learn'd wisdom, manly effort with the former five combined.

MEANING IN ENGLISH:
The minister is one who in addition to the aforesaid five things excels in the possession of firmness, protection of subjects, clearness by learning, and perseverance.
அமைச்சு - MORE KURAL..
குறள்:631 கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.

A minister is he who grasps, with wisdom large, Means, time, work's mode, and functions rare he must discharge.
குறள்:632 வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.

A minister must greatness own of guardian power, determined mind, Learn'd wisdom, manly effort with the former five combined.
குறள்:633 பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.

A minister is he whose power can foes divide, Attach more firmly friends, of severed ones can heal the breaches wide.
குறள்:634 தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.

A minister has power to see the methods help afford, To ponder long, then utter calm conclusive word.
குறள்:635 அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.

The man who virtue knows, has use of wise and pleasant words. With plans for every season apt, in counsel aid affords.
குறள்:636 மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
யாவுள முன்நிற் பவை.

When native subtilty combines with sound scholastic lore, 'Tis subtilty surpassing all, which nothing stands before.
குறள்:637 செயற்கை அற஧ந்தக் கடைத்தும் உலகத்து
இயற்கை அறிந்து செயல்.

Though knowing all that books can teach, 'tis truest tact To follow common sense of men in act.
குறள்:638 அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.

'Tis duty of the man in place aloud to say The very truth, though unwise king may cast his words away.
குறள்:639 பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கததுள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்.

A minister who by king's side plots evil things Worse woes than countless foemen brings.
குறள்:640 முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர்
திறப்பாடு இலாஅ தவர்.

For gain of end desired just counsel nought avails To minister, when tact in execution fails.