அதிகாரம்: இடுக்கணழியாமை
Hopefulness in Trouble - Itukkan Azhiyaamai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:627

இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
கையாறாக் கொள்ளாதாம் மேல்.


குறள் விளக்கம்
மேலோர், உடம்பு துன்பத்திற்கு இலக்கமானது என்று உணர்ந்து, (துன்பம் வந்த போது) கலங்குவதை ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்ளமாட்டர்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
உடம்பு இடும்பைக்கு இலக்கம் என்று - நாற்கதியினும் உள்ள உடம்புகள் இடும்பை என்னும் வாளுக்கு இலக்கு என்று தெளிந்து; கலக்கத்தைக் கையாறாக் கொள்ளாதாம் மேல் - தம் மேல் வந்த இடும்பையை இடும்பையாகக் கொள்ளார் அறிவுடையார். (ஏகதேச உருவகம். 'உடம்பு' சாதிப்பெயர். 'கலக்கம்' என்னும் காரியப் பெயர். காரணத்தின்மேல் நின்றது. 'கையாறு' என்பது ஒரு சொல், இதற்கு ஒழுக்க நெறி என்று உரைப்பாரும் உளர். இயல்பாகக் கொள்வர் என்பது குறிப்பெச்சம்.)

TRANSLITERATION:
Ilakkam Utampitumpaik Kendru Kalakkaththaik Kaiyaaraak Kollaadhaam Mel

TRANSLATION:
'Man's frame is sorrow's target', the noble mind reflects, Nor meets with troubled mind the sorrows it expects.

MEANING IN ENGLISH:
The great will not regard trouble as trouble, knowing that the body is the butt of trouble.
இடுக்கணழியாமை - MORE KURAL..
குறள்:621 இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வது அஃதொப்ப தில்.

Smile, with patient, hopeful heart, in troublous hour; Meet and so vanquish grief; nothing hath equal power.
குறள்:623 இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படாஅ தவர்.

Who griefs confront with meek, ungrieving heart, From them griefs, put to grief, depart.
குறள்:624 மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து.

Like bullock struggle on through each obstructed way; From such an one will troubles, troubled, roll away.
குறள்:625 அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற
இடுக்கண் இடுக்கட் படும்.

When griefs press on, but fail to crush the patient heart, Then griefs defeated, put to grief, depart.
குறள்:626 அற்றேமென்று அல்லற் படுபவோ பெற்றேமென்று
ஓம்புதல் தேற்றா தவர்.

Who boasted not of wealth, nor gave it all their heart, Will not bemoan the loss, when prosperous days depart.
குறள்:627 இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
கையாறாக் கொள்ளாதாம் மேல்.

'Man's frame is sorrow's target', the noble mind reflects, Nor meets with troubled mind the sorrows it expects.
குறள்:628 இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்
துன்பம் உறுதல் இலன்.

He seeks not joy, to sorrow man is born, he knows; Such man will walk unharmed by touch of human woes.
குறள்:629 இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
துன்பம் உறுதல் இலன்.

Mid joys he yields not heart to joys' control. Mid sorrows, sorrow cannot touch his soul.
குறள்:630 இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகுந்தன்
ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு.

Who pain as pleasure takes, he shall acquire The bliss to which his foes in vain aspire.