அதிகாரம்: இடுக்கணழியாமை
Hopefulness in Trouble - Itukkan Azhiyaamai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:624

மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து.


குறள் விளக்கம்
தடைபட்ட இடங்களில் எல்லாம் (வண்டியை இழுத்துச் செல்லும்) எருதுபோல் விடாமுயற்சி உடையவன் உற்றத் துன்பமே துன்பப்படுவதாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
மடுத்த வாய் எல்லாம் பகடு அன்னான் - விலங்கிய இடங்கள் எல்லாவற்றினும், சகடம் ஈர்க்கும் பகடு போல வினையை எடுத்துக் கொண்டு உய்க்க வல்லானை; உற்ற இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து - வந்துற்ற இடுக்கண் தானே இடர்ப்படுதலை உடைத்து. ('மடுத்தவாய் எல்லாம்' என்பது பொதுப்பட நின்றமையின், சகடத்திற்கு அளற்று நிலம் முதலியவாகவும், வினைக்கு இடையூறுகளாகவும் கொள்க. 'பகடு மருங்கு ஒற்றியும் மூக்கு ஊன்றியும் தாள் தவழ்ந்தும்' (சீவக.முத்தி,186) அரிதின் உய்க்குமாறு போலத் தன் மெய் வருத்தம் நோக்காது முயன்று உய்ப்பான் என்பார் 'பகடு அன்னான்' என்றார்.)

TRANSLITERATION:
Matuththavaa Yellaam Pakatannaan Utra Itukkan Itarppaatu Utaiththu

TRANSLATION:
Like bullock struggle on through each obstructed way; From such an one will troubles, troubled, roll away.

MEANING IN ENGLISH:
Troubles will vanish (i.e., will be troubled) before the man who (struggles against difficulties) as a buffalo (drawing a cart) through deep mire.
இடுக்கணழியாமை - MORE KURAL..
குறள்:621 இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வது அஃதொப்ப தில்.

Smile, with patient, hopeful heart, in troublous hour; Meet and so vanquish grief; nothing hath equal power.
குறள்:622 வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்
உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்.

Though sorrow, like a flood, comes rolling on, When wise men's mind regards it,- it is gone.
குறள்:623 இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படாஅ தவர்.

Who griefs confront with meek, ungrieving heart, From them griefs, put to grief, depart.
குறள்:624 மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து.

Like bullock struggle on through each obstructed way; From such an one will troubles, troubled, roll away.
குறள்:625 அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற
இடுக்கண் இடுக்கட் படும்.

When griefs press on, but fail to crush the patient heart, Then griefs defeated, put to grief, depart.
குறள்:626 அற்றேமென்று அல்லற் படுபவோ பெற்றேமென்று
ஓம்புதல் தேற்றா தவர்.

Who boasted not of wealth, nor gave it all their heart, Will not bemoan the loss, when prosperous days depart.
குறள்:627 இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
கையாறாக் கொள்ளாதாம் மேல்.

'Man's frame is sorrow's target', the noble mind reflects, Nor meets with troubled mind the sorrows it expects.
குறள்:628 இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்
துன்பம் உறுதல் இலன்.

He seeks not joy, to sorrow man is born, he knows; Such man will walk unharmed by touch of human woes.
குறள்:629 இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
துன்பம் உறுதல் இலன்.

Mid joys he yields not heart to joys' control. Mid sorrows, sorrow cannot touch his soul.
குறள்:630 இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகுந்தன்
ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு.

Who pain as pleasure takes, he shall acquire The bliss to which his foes in vain aspire.