அதிகாரம்: ஆள்வினையுடைமை
Manly Effort - Aalvinaiyutaimai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:619

தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.


குறள் விளக்கம்
ஊழியின் காரணத்தால் ஒரு செயல் செய்ய முடியாமல் போகுமாயினும், முயற்சி தன் உடம்பு வருந்திய வருத்தத்தின் கூலியையாவது கொடுக்கும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் - முயன்ற வினை பால்வகையால் கருதிய பயனைத் தாராதாயினும்; முயற்சி தன் மெய் வருத்தக் கூலி தரும் - முயற்சி தனக்கு இடமாய உடம்பு வருந்திய வருத்தத்தின் கூலிஅளவு தரும்; பாழாகாது. (தெய்வத்தான் ஆயவழித் தன் அளவின் மிக்க பயனைத் தரும் என்பது உம்மையால் பெற்றாம். இருவழியும் பாழாகல் இன்மையின், தெய்வம் நோக்கியிராது முயல்க என்பது கருத்து.)

TRANSLITERATION:
Theyvaththaan Aakaa Theninum Muyarsidhan Meyvaruththak Kooli Tharum

TRANSLATION:
Though fate-divine should make your labour vain; Effort its labour's sure reward will gain.

MEANING IN ENGLISH:
Although it be said that, through fate, it cannot be attained, yet labour, with bodily exertion, will yield its reward.
ஆள்வினையுடைமை - MORE KURAL..
குறள்:611 அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்.

Say not, 'Tis hard', in weak, desponding hour, For strenuous effort gives prevailing power.
குறள்:612 வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு.

In action be thou, 'ware of act's defeat; The world leaves those who work leave incomplete!.
குறள்:613 தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
வேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு.

In strenuous effort doth reside The power of helping others: noble pride!.
குறள்:615 இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர்
துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்.

Whose heart delighteth not in pleasure, but in action finds delight, He wipes away his kinsmen's grief and stands the pillar of their might.
குறள்:616 முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை
இன்மை புகுத்தி விடும்.

Effort brings fortune's sure increase, Its absence brings to nothingness.
குறள்:617 மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான்
தாளுளான் தாமரையி னாள்.

In sluggishness is seen misfortune's lurid form, the wise declare; Where man unslothful toils, she of the lotus flower is there!.
குறள்:618 பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து
ஆள்வினை இன்மை பழி.

'Tis no reproach unpropitious fate should ban; But not to do man's work is foul disgrace to man!.
குறள்:619 தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.

Though fate-divine should make your labour vain; Effort its labour's sure reward will gain.
குறள்:620 ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்
தாழாது உஞற்று பவர்.

Who strive with undismayed, unfaltering mind, At length shall leave opposing fate behind.