அதிகாரம்: மடியின்மை
Unsluggishness - Matiyinmai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:607

இடிபுரிந்து எள்ளுஞ்சொல் கேட்பர் மடிபுரிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்.


குறள் விளக்கம்
சோம்பலை விரும்பி மேற்க் கொண்டு சிறந்த முயற்சி இல்லாதவராய் வாழ்கின்றவர் பிறர் இடித்துக் கூறி இகழ்கின்ற சொல்லைக் கேட்கும் நிலைமை அடைவர்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
மடி புரிந்து மாண்ட உஞற்று இலவர் - மடியை விரும்புதலான் மாண்ட முயற்சி இல்லாதார்; இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் - தம் நட்டார்முன் கழறுதலை மிகச் செய்து அதனால் பயன் காணாமையின், பின் இகழ்ந்து சொல்லும் சொல்லைக் கேட்பர். ('இடி' என்னும் முதல்நிலைத் தொழிற் பெயரான்', 'நட்டார்' என்பது பெற்றாம். அவர் இகழ்ச்சி சொல்லவே, பிறர் இகழ்ச்சி சொல்லாமையே முடிந்தது. அவற்றிற்கெல்லாம் மாறு சொல்லும் ஆற்றல் இன்மையின் 'கேட்பர்' என்றார்.)

TRANSLITERATION:
Itipurindhu Ellunj Chol Ketpar Matipurindhu Maanta Ugnatri Lavar

TRANSLATION:
Who hug their sloth, nor noble works attempt, Shall bear reproofs and words of just contempt.

MEANING IN ENGLISH:
Those who through idleness, and do not engage themselves in dignified exertion, will subject themselves to rebukes and reproaches.
மடியின்மை - MORE KURAL..
குறள்:601 குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்
மாசூர மாய்ந்து கெடும்.

Of household dignity the lustre beaming bright, Flickers and dies when sluggish foulness dims its light.
குறள்:603 மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
குடிமடியும் தன்னினும் முந்து.

Who fosters indolence within his breast, the silly elf! The house from which he springs shall perish ere himself.
குறள்:604 குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு.

His family decays, and faults unheeded thrive, Who, sunk in sloth, for noble objects doth not strive.
குறள்:605 நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
கெடுநீரார் காமக் கலன்.

Delay, oblivion, sloth, and sleep: these four Are pleasure-boat to bear the doomed to ruin's shore.
குறள்:606 படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார்
மாண்பயன் எய்தல் அரிது.

Though lords of earth unearned possessions gain, The slothful ones no yield of good obtain.
குறள்:607 இடிபுரிந்து எள்ளுஞ்சொல் கேட்பர் மடிபுரிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்.

Who hug their sloth, nor noble works attempt, Shall bear reproofs and words of just contempt.
குறள்:608 மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு
அடிமை புகுத்தி விடும்.

If sloth a dwelling find mid noble family, Bondsmen to them that hate them shall they be.
குறள்:609 குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்.

Who changes slothful habits saves Himself from all that household rule depraves.
குறள்:610 மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான்
தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு.

The king whose life from sluggishness is rid, Shall rule o'er all by foot of mighty god bestrid.