அதிகாரம்: ஊக்கமுடைமை
Energy - Ookkamutaimai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:600

உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃ தில்லார்
மரம்மக்க ளாதலே வேறு.


குறள் விளக்கம்
ஒருவனுக்கு வலிமையானது ஊக்க மிகுதியே, அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் மரங்களே, (வடிவால்) மக்களைப் போல் இருத்தலே வேறுபாடு.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
ஒருவற்கு உரம் உள்ள வெறுக்கை - ஒருவற்குத் திண்ணிய அறிவாவது ஊக்கமிகுதி; அஃது இல்லார் மரம் -அவ்வூக்க மிகுதி இல்லாதார் மக்களாகார், மரங்களாவார்; மக்களாதலே வேறு - சாதி மரங்களோடு இம்மரங்களிடை வேற்றுமை வடிவு மக்கள் வடிவே: பிறிது இல்லை. (உரம் என்பது அறிவாதல், 'உரனென்னுந் தோட்டியான்' (குறள், 24) என்பதனானும் அறிக. 'மரம்' என்பது சாதியொருமை. மக்கட்குள்ள நல்லறிவும் காரிய முயற்சியும் இன்மைபற்றி 'மரம்' என்றும் மரத்திற்குள்ள பயன்பாடின்மை பற்றி 'மக்களாதலே வேறு' என்றும் கூறினார். பயன், பழம் முதலியவும், தேவர் கோட்டம், இல்லம், தேர்,நாவாய்கட்கு உறுப்பாதலும் முதலியன. இவை மூன்று பாட்டானும் ஊக்கமில்லாதாரது இழிபு கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Uramoruvarku Ulla Verukkaiaq Thillaar Marammakka Laadhale Veru

TRANSLATION:
Firmness of soul in man is real excellance; Others are trees, their human form a mere pretence.

MEANING IN ENGLISH:
Energy is mental wealth; those men who are destitute of it are only trees in the form of men.
ஊக்கமுடைமை - MORE KURAL..
குறள்:591 உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்
உடையது உடையரோ மற்று.

'Tis energy gives men o'er that they own a true control; They nothing own who own not energy of soul.
குறள்:592 உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.

The wealth of mind man owns a real worth imparts, Material wealth man owns endures not, utterly departs.
குறள்:593 ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார்.

'Lost is our wealth,' they utter not this cry distressed, The men of firm concentred energy of soul possessed.
குறள்:594 ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க முடையா னுழை.

The man of energy of soul inflexible, Good fortune seeks him out and comes a friend to dwell.
குறள்:596 உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து.

Whate'er you ponder, let your aim be loftly still, Fate cannot hinder always, thwart you as it will.
குறள்:597 சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.

The men of lofty mind quail not in ruin's fateful hour, The elephant retains his dignity mind arrows' deadly shower.
குறள்:598 உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.

The soulless man can never gain Th' ennobling sense of power with men.
குறள்:599 பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின்.

Huge bulk of elephant with pointed tusk all armed, When tiger threatens shrinks away alarmed!.
குறள்:600 உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃ தில்லார்
மரம்மக்க ளாதலே வேறு.

Firmness of soul in man is real excellance; Others are trees, their human form a mere pretence.