அதிகாரம்: ஊக்கமுடைமை
Energy - Ookkamutaimai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:598

உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.


குறள் விளக்கம்
ஊக்கம் இல்லாதவர் இவ்வுலகில் யாம் வண்மை உடையேம் என்றுத் தம்மைத் தான் எண்ணி மகிழும் மகிழ்ச்சியை அடையமாடடார்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
உள்ளம் இல்லாதவர் - ஊக்கம் இல்லாத அரசர்; உலகத்து வள்ளியம் என்னும் செருக்கு எய்தார் - இவ்வுலகத்தாருள் வண்மையுடையேம் என்று தம்மைத்தாம் மதித்தலைப் பெறார். (ஊக்கம் இல்லையாகவே முயற்சி, பொருள், கொடை, செருக்கு இவை முறையே இலவாம் ஆகலின், 'செருக்கு எய்தார்' என்றார். கொடை, வென்றியினாய இன்பம் தமக்கல்லாது பிறர்க்குப் புலனாகாமையின் தன்மையால் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Ullam Ilaadhavar Eydhaar Ulakaththu Valliyam Ennunj Cherukku

TRANSLATION:
The soulless man can never gain Th' ennobling sense of power with men.

MEANING IN ENGLISH:
Those who have no (greatness of) mind, will not acquire the joy of saying in the world, "we have excercised liaberality".
ஊக்கமுடைமை - MORE KURAL..
குறள்:591 உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்
உடையது உடையரோ மற்று.

'Tis energy gives men o'er that they own a true control; They nothing own who own not energy of soul.
குறள்:592 உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.

The wealth of mind man owns a real worth imparts, Material wealth man owns endures not, utterly departs.
குறள்:594 ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க முடையா னுழை.

The man of energy of soul inflexible, Good fortune seeks him out and comes a friend to dwell.
குறள்:595 வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு.

With rising flood the rising lotus flower its stem unwinds; The dignity of men is measured by their minds.
குறள்:596 உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து.

Whate'er you ponder, let your aim be loftly still, Fate cannot hinder always, thwart you as it will.
குறள்:597 சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.

The men of lofty mind quail not in ruin's fateful hour, The elephant retains his dignity mind arrows' deadly shower.
குறள்:598 உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.

The soulless man can never gain Th' ennobling sense of power with men.
குறள்:599 பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின்.

Huge bulk of elephant with pointed tusk all armed, When tiger threatens shrinks away alarmed!.
குறள்:600 உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃ தில்லார்
மரம்மக்க ளாதலே வேறு.

Firmness of soul in man is real excellance; Others are trees, their human form a mere pretence.