அதிகாரம்: கண்ணோட்டம்
Benignity - Kannottam
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:578

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
உரிமை உடைத்திவ் வுலகு.


குறள் விளக்கம்
தம் தம் கடமையாகிய தொழில் கெடாமல் கண்ணோட்டம் உடையவராக இருக்க வல்லவர்க்கு இவ்வுலகம் உரிமை உடையது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு - முறை செய்தல் ஆகிய தன் தொழில் அழியாமல் கண்ணோட வல்ல வேந்தர்க்கு; உரிமை உடைத்து இவ்வுலகு - உரித்தாம் தன்மை உடைத்து இவ்வுலகம். (தம்மொடு பயின்றார் பிறரை இடுக்கண் செய்துழி அவரைக் கண்ணோடி ஒறாதார்க்கு முறை சிதைத்தல்,மேல் 'ஓர்ந்துகண்ணோடாது' (குறள் 541 )என்ற முறை இலக்கணத்தாலும் பெற்றாம். முறை சிதைய வரும் வழிக் கண்ணோடாமையும், வாராவழிக் கண்ணோடலும் ஒருவற்கு இயல்பாதல் அருமையின், 'கண்ணோட வல்லார்க்கு' என்றும், அவ்வியல்பு உடையார்க்கு உலகம் நெடுங்காலம் சேறலின், 'உரிமை உடைத்து' என்றும் கூறினார். இதனான் கண்ணோடுமாறு கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Karumam Sidhaiyaamal Kannota Vallaarkku Urimai Utaiththiv Vulaku

TRANSLATION:
Who can benignant smile, yet leave no work undone; By them as very own may all the earth be won.

MEANING IN ENGLISH:
The world is theirs (kings) who are able to show kindness, without injury to their affairs, (administration of justice).
கண்ணோட்டம் - MORE KURAL..
குறள்:571 கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை
உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு.

Since true benignity, that grace exceeding great, resides In kingly souls, world in happy state abides.
குறள்:572 கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அஃதிலார்
உண்மை நிலக்குப் பொறை.

The world goes on its wonted way, since grace benign is there; All other men are burthen for the earth to bear.
குறள்:574 உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினால்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.

The seeming eye of face gives no expressive light, When not with duly meted kindness bright.
குறள்:575 கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேல்
புண்ணென்று உணரப் படும்.

Benignity is eyes' adorning grace; Without it eyes are wounds disfiguring face.
குறள்:576 மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ
டியைந்துகண் ணோடா தவர்.

Whose eyes 'neath brow infixed diffuse no ray Of grace; like tree in earth infixed are they.
குறள்:577 கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார்
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்.

Eyeless are they whose eyes with no benignant lustre shine; Who've eyes can never lack the light of grace benign.
குறள்:578 கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
உரிமை உடைத்திவ் வுலகு.

Who can benignant smile, yet leave no work undone; By them as very own may all the earth be won.
குறள்:579 ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ணோடிப்
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை.

To smile on those that vex, with kindly face, Enduring long, is most excelling grace.
குறள்:580 பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க
நாகரிகம் வேண்டு பவர்.

They drink with smiling grace, though poison interfused they see, Who seek the praise of all-esteemed courtesy.