அதிகாரம்: வெருவந்தசெய்யாமை
Absence of Terrorism - Veruvandhaseyyaamai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:565

அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
பேஎய்கண் டன்னது உடைத்து.


குறள் விளக்கம்
எளிதில் காணமுடியாத அருமையும், இனிமையற்ற முகமும் உடையவனது பெரிய செல்வம், பேய் கண்டு காத்திருப்பதைப் போன்ற தன்மையுடையது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம் - தன்னைக் காண வேண்டுவார்க்குக் காலம் அரியனாய்க் கண்டால் இன்னாத முகத்தினையுடையானது பெரிய செல்வம், பேய் கண்டன்னது உடைத்து - பேயாற் காணப்பட்டாற் போல்வதொரு குற்றம் உடைத்து. (எனவே, இவை இரண்டும் வெருவந்த செய்தலாயின, இவை செய்வானைச் சார்வார் இன்மையின், அவனது செல்வம் தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன்படாது என்பது பற்றிப் 'பேய் கண்டன்னது உடைத்து' என்றார். காணுதல்: தன் வயமாக்குதல்.)

TRANSLITERATION:
Arunjevvi Innaa Mukaththaan Perunjelvam Peeykan Tannadhu Utaiththu

TRANSLATION:
Whom subjects scarce may see, of harsh forbidding countenance; His ample wealth shall waste, blasted by demon's glance.

MEANING IN ENGLISH:
The great wealth of him who is difficult of access and possesses a sternness of countenance, is like that which has been obtained by a devil.
வெருவந்தசெய்யாமை - MORE KURAL..
குறள்:561 தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து.

Who punishes, investigation made in due degree, So as to stay advance of crime, a king is he.
குறள்:562 கடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிதாக்கம்
நீங்காமை வேண்டு பவர்.

For length of days with still increasing joys on Heav'n who call, Should raise the rod with brow severe, but let it gently fall.
குறள்:563 வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல னாயின்
ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும்.

Where subjects dread of cruel wrongs endure, Ruin to unjust king is swift and sure.
குறள்:564 இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்.

'Ah! cruel is our king', where subjects sadly say, His age shall dwindle, swift his joy of life decay.
குறள்:565 அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
பேஎய்கண் டன்னது உடைத்து.

Whom subjects scarce may see, of harsh forbidding countenance; His ample wealth shall waste, blasted by demon's glance.
குறள்:566 கடுஞ்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடுஞ்செல்வம்
நீடின்றி ஆங்கே கெடும்.

The tyrant, harsh in speach and hard of eye, His ample joy, swift fading, soon shall die.
குறள்:567 கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்.

Harsh words and punishments severe beyond the right, Are file that wears away the monarch's conquering might.
குறள்:568 இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச்
சீறிற் சிறுகும் திரு.

Who leaves the work to those around, and thinks of it no more; If he in wrathful mood reprove, his prosperous days are o'er!.
குறள்:569 செருவந்த போழ்திற் சிறைசெய்யா வேந்தன்
வெருவந்து வெய்து கெடும்.

Who builds no fort whence he may foe defy, In time of war shall fear and swiftly die.
குறள்:570 கல்லார்ப் பிணிக்கும் கடுங்கோல் அதுவல்லது
இல்லை நிலக்குப் பொறை.

Tyrants with fools their counsels share: Earth can no heavier burthen bear!.