அதிகாரம்: கொடுங்கோன்மை
The Cruel Sceptre - Kotungonmai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:552

வேலொடு நின்றான் இடுவென் றதுபோலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு.


குறள் விளக்கம்
ஆட்சிக்குறிய கோலை ஏந்தி நின்ற அரசன் குடிகளைப் பொருள் கேட்டல் , போகும் வழியில் கள்வன் கொடு என்று கேட்பதைப் போன்றது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
வேலொடு நின்றான் - ஆறலைக்கும் இடத்துத்தனியே வேல் கொண்டு நின்ற கள்வன், இடு என்றது போலும் - ஆறுசெல்வானை 'நின் கைப்பொருள் தா' என்று வேண்டுதலோடுஒக்கும், கோலொடு நின்றான் இரவு - ஒறுத்தல் தொழிலோடு நின்றஅரசன் குடிகளைப் பொருள் வேண்டுதல். ('வேலொடு நின்றான்' என்றதனால் பிறரொடு நில்லாமையும், 'இரவு' என்றதனால்இறைப்பொருள் அன்மையும் பெற்றாம், தாராக்கால்ஒறுப்பல் என்னும் குறிப்பினன் ஆகலின் இரவாற் கோடலும் கொடுங்கோன்மைஆயிற்று,இவை இரண்டு பாட்டானும் கொடுங்கோன்மையதுகுற்றம் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Velotu Nindraan Ituven Radhupolum Kolotu Nindraan Iravu

TRANSLATION:
As 'Give' the robber cries with lance uplift, So kings with sceptred hand implore a gift.

MEANING IN ENGLISH:
The request (for money) of him who holds the sceptre is like the word of a highway robber who stands with a weapon in hand and says "give up your wealth".
கொடுங்கோன்மை - MORE KURAL..
குறள்:551 கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு
அல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து.

Than one who plies the murderer's trade, more cruel is the king Who all injustice works, his subjects harassing
குறள்:552 வேலொடு நின்றான் இடுவென் றதுபோலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு.

As 'Give' the robber cries with lance uplift, So kings with sceptred hand implore a gift.
குறள்:553 நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
நாடொறும் நாடு கெடும்.

Who makes no daily search for wrongs, nor justly rules, that king Doth day by day his realm to ruin bring.
குறள்:554 கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
சூழாது செய்யும் அரசு.

Whose rod from right deflects, who counsel doth refuse, At once his wealth and people utterly shall lose.
குறள்:555 அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை.

His people's tears of sorrow past endurance, are not they Sharp instruments to wear the monarch's wealth away?.
குறள்:556 மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்
மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி.

To rulers' rule stability is sceptre right; When this is not, quenched is the rulers' light.
குறள்:557 துளியின்மை ஞாலத்திற்கு எற்றற்றே வேந்தன்
அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு.

As lack of rain to thirsty lands beneath, Is lack of grace in kings to all that breathe.
குறள்:558 இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின்.

To poverty it adds a sharper sting, To live beneath the sway of unjust king.
குறள்:559 முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல்.

Where king from right deflecting, makes unrighteous gain, The seasons change, the clouds pour down no rain.
குறள்:560 ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்
காவலன் காவான் எனின்.

Where guardian guardeth not, udder of kine grows dry, And Brahmans' sacred lore will all forgotten lie.