அதிகாரம்: செங்கோன்மை
The Right Sceptre - Sengonmai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:546

வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉங் கோடா தெனின்.


குறள் விளக்கம்
ஒருவனுக்கு வெற்றி பெற்றுத் தருவது வேல் அன்று, அரசனுடைய செங்கோலே ஆகும், அச் செங்கோலும் கோணாதிருக்குமாயின்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
மன்னவன் வென்றி தருவது வேல் அன்று கோல் - மன்னவனுக்குப் போரின்கண் வென்றியைக் கொடுப்பது அவன் எறியும் வேல் அன்று, கோல், அதூஉம் கோடாது எனின் - அஃதும் அப்பெற்றித்தாவது தான் கோடாதாயின். (கோல் செவ்விதாயவழியே 'வேல் வாய்ப்பது என்பார், 'வேல் அன்று' என்றார். 'மாண்ட அறநெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம்' (புறநா.55) என்றார் பிறரும். 'கோடான்' என்பது பாடம் ஆயின், கருவியின் தொழில் வினைமுதல்மேல் நின்றதாக உரைக்க)

TRANSLITERATION:
Velandru Vendri Tharuvadhu Mannavan Koladhooung Kotaa Thenin

TRANSLATION:
Not lance gives kings the victory, But sceptre swayed with equity.

MEANING IN ENGLISH:
It is not the javelin that gives victory, but the king's sceptre, if it do no injustice.
செங்கோன்மை - MORE KURAL..
குறள்:542 வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோல்நோக்கி வாழுங் குடி.

All earth looks up to heav'n whence raindrops fall; All subjects look to king that ruleth all.
குறள்:543 அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல்.

Learning and virtue of the sages spring, From all-controlling sceptre of the king.
குறள்:544 குடிதழீஇக் கோலோச்சும் மாநில மன்னன்
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு.

Whose heart embraces subjects all, lord over mighty land Who rules, the world his feet embracing stands.
குறள்:545 இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட
பெயலும் விளையுளும் தொக்கு.

Where king, who righteous laws regards, the sceptre wields, There fall the showers, there rich abundance crowns the fields.
குறள்:546 வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉங் கோடா தெனின்.

Not lance gives kings the victory, But sceptre swayed with equity.
குறள்:547 இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை
முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்.

The king all the whole realm of earth protects; And justice guards the king who right respects.
குறள்:548 எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன்
தண்பதத்தான் தானே கெடும்.

Hard of access, nought searching out, with partial hand The king who rules, shall sink and perish from the land.
குறள்:549 குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றம் கடிதல்
வடுவன்று வேந்தன் தொழில்.

Abroad to guard, at home to punish, brings No just reproach; 'tis work assigned to kings.
குறள்:550 கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ்
களைகட் டதனொடு நேர்.

By punishment of death the cruel to restrain, Is as when farmer frees from weeds the tender grain.