அதிகாரம்: செங்கோன்மை
The Right Sceptre - Sengonmai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:542

வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோல்நோக்கி வாழுங் குடி.


குறள் விளக்கம்
உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் மழையை நம்பி வாழ்கின்றன, அதுபோல் குடிமக்கள் எல்லாம் அரசனுடைய செங்கோலை நோக்கி வாழ்கின்றனர்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
உலகு எல்லாம் வான் நோக்கி வாழும் - உலகத்து உயிர் எல்லாம் மழை உளதாயின் உளவாகா நிற்குமே எனினும், குடி மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழும் - குடிகள் அரசன் செங்கோல் உளதாயின் உளவாகா நிற்கும். (நோக்கி வாழ்தல், இன்றியமையாமை. வானின் ஆய உணவை 'வான்' என்றும், கோலின் ஆய ஏமத்தைக் 'கோல்' என்றும் கூறினார். அவ்வேமம் இல்வழி உணவுளதாயினும் குடிகட்கு அதனால் பயனில்லை என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Vaanokki Vaazhum Ulakellaam Mannavan Kol Nokki Vaazhung Kuti

TRANSLATION:
All earth looks up to heav'n whence raindrops fall; All subjects look to king that ruleth all.

MEANING IN ENGLISH:
When there is rain, the living creation thrives; and so when the king rules justly, his subjects thrive.
செங்கோன்மை - MORE KURAL..
குறள்:541 ஓர்ந்துகண் ணோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும்
தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை.

Search out, to no one favour show; with heart that justice loves Consult, then act; this is the rule that right approves.
குறள்:542 வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோல்நோக்கி வாழுங் குடி.

All earth looks up to heav'n whence raindrops fall; All subjects look to king that ruleth all.
குறள்:543 அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல்.

Learning and virtue of the sages spring, From all-controlling sceptre of the king.
குறள்:544 குடிதழீஇக் கோலோச்சும் மாநில மன்னன்
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு.

Whose heart embraces subjects all, lord over mighty land Who rules, the world his feet embracing stands.
குறள்:545 இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட
பெயலும் விளையுளும் தொக்கு.

Where king, who righteous laws regards, the sceptre wields, There fall the showers, there rich abundance crowns the fields.
குறள்:546 வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉங் கோடா தெனின்.

Not lance gives kings the victory, But sceptre swayed with equity.
குறள்:547 இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை
முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்.

The king all the whole realm of earth protects; And justice guards the king who right respects.
குறள்:548 எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன்
தண்பதத்தான் தானே கெடும்.

Hard of access, nought searching out, with partial hand The king who rules, shall sink and perish from the land.
குறள்:549 குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றம் கடிதல்
வடுவன்று வேந்தன் தொழில்.

Abroad to guard, at home to punish, brings No just reproach; 'tis work assigned to kings.
குறள்:550 கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ்
களைகட் டதனொடு நேர்.

By punishment of death the cruel to restrain, Is as when farmer frees from weeds the tender grain.