அதிகாரம்: பொச்சாவாமை
Unforgetfulness - Pochchaavaamai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:536

இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
வாயின் அதுவொப்பது இல்.


குறள் விளக்கம்
யாரிடத்திலும் எக்காலத்திலும் மறந்தும் சோர்ந்திருக்காதத் தன்மை தவறாமல் பொருந்தியிருக்குமானால், அதற்கு ஒப்பான நன்மை வேறொன்றும் இல்லை.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை வாயின் - அரசர்க்கு மறவாமைக் குணம் யாவர்மாட்டும் எக்காலத்தும் ஒழிவின்றி வாய்க்குமாயின், அஃது ஒப்பது இல் - அதனை ஒக்கும் நன்மை பிறிது இல்லை. (வினை செய்வார் சுற்றத்தார் என்னும் தம்பாலார் கண்ணும் ஒப்ப வேண்டுதலின், 'யார் மாட்டும்' என்றும் , தாம் பெருகியஞான்றும் சுருங்கிய ஞான்றும் ஒப்ப வேண்டுதலின் வழுக்காமை 'என்றும்' கூறினார். வாயின் என்பது முதனிலைத் தொழிற் பெயராக வந்த வினை எச்சம். வாய்த்தல்: நேர்படுதல்.)

TRANSLITERATION:
Izhukkaamai Yaarmaattum Endrum Vazhukkaamai Vaayin Adhuvoppadhu Il

TRANSLATION:
Towards all unswerving, ever watchfulness of soul retain, Where this is found there is no greater gain.

MEANING IN ENGLISH:
There is nothing comparable with the possession of unfailing thoughtfulness at all times; and towards all persons.
பொச்சாவாமை - MORE KURAL..
குறள்:532 பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை
நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு.

Perpetual, poverty is death to wisdom of the wise; When man forgets himself his glory dies!.
குறள்:533 பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அதுஉலகத்து
எப்பால்நூ லோர்க்கும் துணிவு.

'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.
குறள்:534 அச்ச முடையார்க்கு அரணில்லை ஆங்கில்லை
பொச்சாப் புடையார்க்கு நன்கு.

'To cowards is no fort's defence'; e'en so The self-oblivious men no blessing know.
குறள்:535 முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிழை
பின்னூறு இரங்கி விடும்.

To him who nought foresees, recks not of anything, The after woe shall sure repentance bring.
குறள்:536 இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
வாயின் அதுவொப்பது இல்.

Towards all unswerving, ever watchfulness of soul retain, Where this is found there is no greater gain.
குறள்:537 அரியஎன்று ஆகாத இல்லைபொச் சாவாக்
கருவியால் போற்றிச் செயின்.

Though things are arduous deemed, there's nought may not be won, When work with mind's unslumbering energy and thought is done.
குறள்:538 புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டும் செய்யாது
இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல்.

Let things that merit praise thy watchful soul employ; Who these despise attain through sevenfold births no joy.
குறள்:539 இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து.

Think on the men whom scornful mind hath brought to nought, When exultation overwhelms thy wildered thought.
குறள்:540 உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான்
உள்ளியது உள்ளப் பெறின்.

'Tis easy what thou hast in mind to gain, If what thou hast in mind thy mind retain.