அதிகாரம்: தெரிந்துதெளிதல்
Selection and Confidence - Therindhudhelidhal
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:507

காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை எல்லாந் தரும்.


குறள் விளக்கம்
அறியவேண்டியவற்றை அறியாதிருப்பவரை அன்புடைமை காரணமாக நம்பித்தெளிதல், (தெளிந்தவர்க்கு) எல்லா அறியாமையும் கெடும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார்த் தேறுதல் - அன்பு உடைமை பற்றுக்கோடாகத் தமக்கு அறியவேண்டுவன அறியாதாரைத் தெளிதல், பேதைமை எல்லாம் தரும் - அரசனுக்கு எல்லா அறியாமையும் கொடுக்கும் (தன்னோடு அவரிடை நின்ற அன்புபற்றி அரசன் அறிவிலார் மேல் வினையை வைப்பின், அஃது அவர் அறிவின்மையாற் கெடும், கெட்டால் அவர்க்கு உளதேயன்றி வினைக்கு உரியாரை அறியாமை, மேல் விளைவு அறியாமை முதலாக அவனுக்கு அறியாமை பலவும் உளவாம் என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Kaadhanmai Kandhaa Arivariyaarth Therudhal Pedhaimai Ellaan Tharum

TRANSLATION:
By fond affection led who trusts in men of unwise soul, Yields all his being up to folly's blind control.

MEANING IN ENGLISH:
To choose ignorant men, through partiality, is the height of folly.
தெரிந்துதெளிதல் - MORE KURAL..
குறள்:501 அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின்
திறந்தெரிந்து தேறப் படும்.

How treats he virtue, wealth and pleasure? How, when life's at stake, Comports himself? This four-fold test of man will full assurance make.
குறள்:503 அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால்
இன்மை அரிதே வெளிறு.

Though deeply learned, unflecked by fault, 'tis rare to see, When closely scanned, a man from all unwisdom free.
குறள்:504 குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல்.

Weigh well the good of each, his failings closely scan, As these or those prevail, so estimate the man.
குறள்:505 பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல்.

Of greatness and of meanness too, The deeds of each are touchstone true.
குறள்:506 அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர்
பற்றிலர் நாணார் பழி.

Beware of trusting men who have no kith of kin; No bonds restrain such men, no shame deters from sin.
குறள்:507 காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை எல்லாந் தரும்.

By fond affection led who trusts in men of unwise soul, Yields all his being up to folly's blind control.
குறள்:508 தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும்.

Who trusts an untried stranger, brings disgrace, Remediless, on all his race.
குறள்:509 தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின்
தேறுக தேறும் பொருள்.

Trust no man whom you have not fully tried, When tested, in his prudence proved confide.
குறள்:510 தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும்.

Trust where you have not tried, doubt of a friend to feel, Once trusted, wounds inflict that nought can heal.